Rejestracja na badania

 

Uzgadnianie terminu badań odbywa się telefonicznie lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35.

Zachęcamy do telefonicznego ustalania terminów badań.

Rejestracja badań profilaktycznych telefon: (041) 34 79 721, (041) 34 79 722 :

 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) - na podstawie  umów zawartych z pracodawcami,
 • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • badania w ramach czynnego poradnictwa chorób parazawodowych,
 • badania w ramach programów promocji zdrowia,
 • badania kandydatów do objęcia urzędów (m.in. sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego).

Rejestracja ogólna- telefon: (041)34 79 720 :

 • diagnostyka i orzecznictwo w zakresie chorób zawodowych,
 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydawanych przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 • okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 & 5 Kodeksu Pracy (badania po ustaniu narażenia na pył zwłókniający lub czynniki rakotwórcze) w przypadku, kiedy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie podstawowych jednostek służby medycyny pracy,
 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi,
 • badania lekarskie i psychologiczne kandydatów na kierowców i kierowców,
 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających: licencję detektywa, pozwolenie na broń, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • badania psychologiczne osób związanych z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją,
 • badania lekarskie byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu objętych programem AMIANTUS.

Dokumenty niezbędne przy rejestracji na poszczególne badania

badania profilaktyczne:

 • skierowanie z zakładu pracy,
 • w przypadku osób zgłaszających się na badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni) zaświadczenie od lekarza leczącego o zakończeniu leczenia oraz dokumentację medyczną informującą o przebytym leczeniu,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,

konsultacja  dla podstawowej jednostki służby medycyny pracy:

 • skierowanie na konsultację wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • dokumentacja z leczenia i badań profilaktycznych,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,

badania w trybie odwoławczym od orzeczenia wydanego w podstawowej jednostce służby medycyny pracy:

 • skierowanie wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • dokumentacja z leczenia i badań profilaktycznych,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,

badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej:

 • skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej na formularzu określonym w przepisach, wypełnionym przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną lub lekarza leczącego,
 • dokumentacja z leczenia i badań profilaktycznych,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,

badania kierowców i kandydatów na kierowców:

 • decyzja o skierowaniu na badania,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • w przypadku istnienia choroby przewlekłej - zaświadczenie od lekarza leczącego, dotyczące stwierdzonej choroby i przebiegu leczenia. W przypadku pobytu w szpitalu- kartę informacyjną z leczenia szpitalnego,
 • w przypadku stwierdzonej cukrzycy- Karta konsultacyjna diabetologiczna do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • w przypadku leczenia z powodu padaczki, wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej bądź stwierdzenia strukturalnej zmiany śródmózgowej- wypełniona przez lekarza leczącego neurologa - Karta konsultacyjna neurologiczna do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • w przypadku decyzji o skierowaniu na badania w związku z zastrzeżeniami co stanu zdrowia wynikającymi z uzależnienia od alkoholu należy udokumentować co najmniej roczny okres abstynencji, przedstawić opinię lekarza lub terapeuty potwierdzającą leczenie i utrzymywanie abstynencji.

badania osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń, licencję detektywa, pracownika ochrony fizycznej:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • w przypadku istnienia choroby przewlekłej - zaświadczenie od lekarza leczącego dotyczące stwierdzonej choroby i przebiegu leczenia,
 • w przypadku posiadania świadczenia rentowego lub stopnia niepełnosprawności- aktualne orzeczenie właściwego organu rentowego lub orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.

 

Poprzednia strona: Świadczenia zdrowotne   Następna strona: Zalecenia dla pacjentów