Świadczenia zdrowotne

 • diagnostyka i orzecznictwo w zakresie chorób zawodowych,
 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 • okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 & 5 Kodeksu Pracy (badania po ustaniu narażenia na pył zwłókniający lub czynniki rakotwórcze) w przypadku, kiedy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie podstawowych jednostek służby medycyny pracy,
 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi lub parazawodowymi,
 • badania lekarskie i psychologiczne kandydatów na kierowców i kierowców,
 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających: licencję detektywa, pozwolenie na broń, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • badania psychologiczne osób związanych z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją,
 • badania lekarskie byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu objętych programem AMIANTUS,
 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) - na podstawie  umów zawartych z pracodawcami,
 • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • badania w ramach programów promocji zdrowia,
 • badania kandydatów do objęcia urzędów (m.in. sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego),
 • przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich pozostających zgodnie z przepisami w kompetencji WOMP.
Poprzednia strona: Informacje ogólne  Następna strona: Rejestracja na badania