Pracownia Biochemii







Pracownia Biochemii


Zasoby aparaturowe pracowni biochemicznej to nowoczesny analizator biochemiczny PENTRA 400.

Wydajny, niezwykle precyzyjny aparat z systemem dwuigłowym (nie ma możliwości zanieczyszczenia odczynników materiałem badanym i odwrotnie – osobna igła odczynnikowa, osobna próbkowa).

 • oprócz standardowych badań biochemicznych – glukoza , lipidogram, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, enzymy wątrobowe, bilirubina, białko całkowite, wapń, fosfor, magnez, żelazo

 • oznaczamy także białka specyficzne ilościowymi, wystandaryzowanymi, certyfikowanymi metodami, tj.
  - hemoglobina glikowana (HbA1c) – monitorowanie cukrzycy
  - białko C-reaktywne (CRP) – marker stanu zapalnego
  - czynnik reumatoidalny (RF), antystreptolizyna 0 (ASO) – markery chorób układu ruchu.

Elektrolity (sód, potas) oznaczamy na wysokiej klasy wieloparametrowym analizatorze badań gazometrycznych, elektrolitów i oksymetrii COBAS b221.

Dodatkowe opcje przy standardowych badaniach w naszym laboratorium

 • przy oznaczeniach wskaźników lipidowych wyliczany jest każdorazowo wskaźnik aterogenności (cholesterol całkowity/cholesterol HDL) , który jest zdecydowanie lepszym wskaźnikiem oceny ryzyka niedokrwiennej choroby serca (NChS) niż sam poziom cholesterolu.Pożądana wartość wskaźnika wynosi 5 lub mniej.
  Wartości docelowe
  składników lipidowych oznaczanych w naszym laboratorium podawane na wynikach badań laboratoryjnych zostały ujednolicone zgodnie z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Hipercholesterolemia, definiowana jako stężenie cholesterolu całkowitego ≥ 190 mg/dl występuje w Polsce u 61 % populacji w wieku 18 – 79 lat (bad. NATPOL 2011). Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że niedostateczne wykrywanie i nieskuteczne leczenie hipercholesterolemii jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia Polaków. Zalecenia ujednolicenia wyników badań lipidów mają na celu poprawę wykrywalności i skuteczności leczenia hipercholesterolemii w Polsce.

Ujednolicone wartości docelowe składników lipidowych najnowsze rekomendacje:

*Skala SCORE (Systematic COronary Risk Ewaluation) – skala oceny ryzyka sercowo-naczyniowego opracowana dla populacji krajów europejskich służąca do szacowania indywidualnego ryzyka zgonu z powodu incydentu sercowo-naczyniowego (zawał, serca, udar itp.) w ciągu następnych 10 lat w oparciu o czynniki ryzyka, takie jak wiek, płeć, palenie tytoniu, poziom cholesterolu całkowitego, wartość skurczowego ciśnienia tętniczego występujące u danej osoby.

 • przy oznaczeniu poziomu kreatyniny wyliczamy wskaźnik eGFR (szacunkowa wartość przesączania kłębuszkowego), który jest ważnym elementem wczesnej identyfikacji oraz oceny postępu przewlekłej choroby nerek (PChN) niejednokrotnie nieuchwytnej we wczesnych jej stadiach na podstawie stężenia jedynie kreatyniny

Wyliczanie wskaźnika eGFRnajnowsze rekomendacje:

wzór CKD-EPI – dla osób w wieku 18 – 65 r.ż
wzór Cockrofta-Gaulta
– dla osób powyżej 65 r.ż

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest obecnie postrzegana jako choroba cywilizacyjna, ponieważ dotyczy ponad 10% populacji krajów wysokorozwiniętych. Czynnikami ryzyka tej choroby są: cukrzyca i dziedziczne obciążenie cukrzycą, otyłość, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, cechy uogólnionej miażdżycy, choroba niedokrwienna serca i przewlekła niewydolność serca, nawracające zakażenia dróg moczowych, zastój moczu, choroby układowe.

W ostatnich latach wprowadzono ujednolicone zasady wykrywania tego schorzenia i oceny jego rozwoju. W wykrywaniu oraz wstępnej klasyfikacji stopnia upośledzenia funkcji nerek znajduje zastosowanie pośrednia ocena filtracji kłębuszkowej (eGFR) na podstawie pomiaru stężenia kreatyniny w surowicy, wieku, płci i masy ciała badanego.

Na podstawie eGFR zostały uszeregowane stadia PChN:


*Definiowane jako obecność przez co najmniej 3 miesiące zmian struktury nerek lub odchyleń w badaniach laboratoryjnych (moczu i krwi)
eGFR (estimated glomerular filtration rate) – szacunkowa szybkość przesączania kłębuszkowego


Za wartość graniczną przesączania kłębuszkowego, poniżej którego można mówić o niewydolności nerek, przyjęto umownie 60 ml/min/1,73 m2. Są to wg powyższej klasyfikacji stadia 3,4,5.

Stadium 3 z GFR 30 – 59 ml/min/1,73 m2 jest ostatnim stadium gdzie można jeszcze włączyć leczenie nefroprotekcyjne, aby zapobiec postępowi choroby.

Wskaźnik eGFR, jest więc parametrem, który zawiera ważną informację dla lekarza i pacjenta. Wskaźnik ten ma nieocenioną wartość u pacjentów z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, chorobami sercowo-naczyniowymi oraz u osób w podeszłym wieku, czyli w populacjach, które stanowią jedne z najbardziej narażonych na upośledzenie czynności wydalniczej nerek.

Wczesne wykrywanie i zapobieganie postępowi PChN do jej schyłkowego etapu – dializoterapii (procedury niezwykle kosztownej i niekomfortowej dla pacjenta) jest najprawdopodobniej jedną z najbardziej efektywnych pod względem kosztów strategii we współczesnej medycynie.


Pozostałe pracownie- zobacz
Poprzednia strona: Pracownia Hematologii  Następna strona: Pracownia RKZ i Oksymetrii