Statystyka 2017

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach przypomina o ustawowym obowiązku realizowania przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy programu statystyki publicznej
za rok 2017 (zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  - Dz.U. Nr 88, poz. 439, z póź. zm. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej  na 2017r. - Dz.U. 2016  poz. 1426).

W związku z powyższym prosimy o złożenie w terminie do 2 marca 2018r. następujących sprawozdań:

 1. Sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących - 
  druk MZ-35A,
 2. Sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami -
  druk MZ-35B.

Powyższa sprawozdawczość powinna zostać zrealizowana wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą  portalu sprawozdawczego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - adres strony internetowej: www.csioz.gov.pl.

Prosimy także o wypełnienie i odesłanie do WOMP w Kielcach w terminie do
2 marca 2018r. sprawozdań:

 1. Z prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do pracowników chorych na choroby parazawodowe w roku 2017,

Z danych dotyczących sprawowania opieki profilaktycznej przez PJSMP w zakładach pracy województwa świętokrzyskiego (dane za rok 2017).

UWAGA!

 1. W przypadku braku realizacji w 2017r. któregoś z wymienionych w sprawozdaniach rodzajów działalności, należy złożyć sprawozdania zerowe.
 2. Wzory wymienionych formularzy sprawozdań znajdują się na stronie internetowej WOMP
  w Kielcach (www.womp.com.pl) w zakładce lekarze (dot. formularzy: z prowadzenia czynnego poradnictwa oraz danych dot. sprawowania opieki profilaktycznej przez pjsmp),  
  w Dz. U. 2017 poz. 837 oraz na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakładce Statystyka -Formularze (dot. druków MZ-35A i MZ-35-B).

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z póź. zm.).

- Rozp. Rady Ministrów z dnia 28 lipca  2016r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2017r. (Dz.U. 2016 poz. 1426).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy   sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. 2017 poz. 837).

Do pobrania:

- Dane dotyczace sprawowania opieki profilaktycznej

- Sprawozdanie z czynnego poradnictwa za 2017r.

Poprzednia strona: Do pobrania  Następna strona: Pielęgniarki pjsmp