Statystyka 2019

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach przypomina o ustawowym obowiązku realizowania przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy programu statystyki publicznej za rok 2019 (zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  - Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2018r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019. - Dz.U. 2018  poz. 2103 z późn. zm.).

W związku z powyższym prosimy o złożenie w terminie do 2 marca 2020r. następujących sprawozdań:

  • Sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących - druk MZ-35A,
  • Sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami - druk MZ-35B.

Powyższa sprawozdawczość powinna zostać zrealizowana wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą  portalu sprawozdawczego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - adres strony internetowej: www.csioz.gov.pl.

Prosimy także o wypełnienie i odesłanie do WOMP w Kielcach w terminie do 2 marca 2020 r. sprawozdań:

  • Z prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do pracowników chorych na choroby parazawodowe w roku 2019,
  • Z danych dotyczących sprawowania opieki profilaktycznej przez PJSMP w zakładach pracy województwa świętokrzyskiego (dane za rok 2019).    

UWAGA!

- W przypadku braku realizacji w 2019r. któregoś z wymienionych w sprawozdaniach rodzajów działalności, należy złożyć sprawozdania zerowe.

- Wzory wymienionych formularzy sprawozdań znajdują się na stronie internetowej WOMP
w Kielcach (www.womp.com.pl) w zakładce lekarze (dot. formularzy: z prowadzenia czynnego poradnictwa oraz danych dot. sprawowania opieki profilaktycznej przez pjsmp) 
oraz na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
w zakładce Statystyka -Formularze (dot. druków MZ-35A i MZ-35-B).

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.).

- Rozp. Rady Ministrów z dnia 14 września  2018r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2019r. (Dz.U. 2018 poz. 2103) z późn. zm.

 

Do pobrania:

- Dane dotyczące sprawowania opieki profilaktycznej

- Sprawozdanie z czynnego poradnictwa za 2019r.

Poprzednia strona: Do pobrania  Następna strona: Pielęgniarki pjsmp