O nas

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach jest jednostką służby medycyny pracy, prowadzoną w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Sprawuje nadzór nad innymi jednostkami z terenu województwa świętokrzyskiego zajmującymi się opieką nad pracującymi.

Organem założycielskim Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach jest Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:


Zadania zlecone przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego:

 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy
 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które 
  z mocy odrębnych są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek
 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
 • programowanie działań z zakresu promocji zdrowia i udzielanie pomocy w realizowaniu tych zadań
 • udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej 
  nad pracującymi oraz w innych sprawach związanych z ochrona zdrowia pracujących
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń podjęcia lub zakończenia działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy, 
  lekarza, pielęgniarki lub psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
 • okresowe badania lekarskie, kiedy podmiot zatrudniający uległ likwidacji


Inne zadania obowiązujące do realizacji:

 • udzielanie świadczeń uzupełniających działalność podstawowych jednostek służby medycyny pracy 
  na podstawie zawartych umów
 • przeprowadzanie badań kandydatów na kierowców oraz kierowców w znaczeniu wynikającym z ustawy 
  "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy
 • współpraca z Inspekcja Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy, Instytutami Medycyny Pracy,
  Instytutem Transportu Samochodowego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi i samorządowymi


Zadania własne ustalone przez WOMP:

 • wykonywanie innych zadań, szczegółowo określonych w art. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o służbie 
  medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593)
 • udzielanie innych świadczeń zdrowotnych będących w kompetencji WOMP