Rejestracja

Zapraszamy do skorzystania z telefonicznego uzgadniania terminu badań od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 14.35

W uzgodnionym terminie rejestracja pacjentów odbywa się o ustalonej telefonicznie godzinie:

W rejestracji badań profilaktycznych telefon: (041) 34 79 721, (041) 34 79 722 na:

 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe)
 • badania dla celów sanitarno - epidemiologicznych
 • badania w ramach czynnego poradnictwa chorób parazawodowych
 • badania w ramach programów promocji zdrowia

W rejestracji ogólnej telefon: (041) 34 79 720 - na pozostałe badania

 

Dokumenty niezbędne przy rejestracji na poszczególne badania

badania profilaktyczne

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • skierowanie
 • w przypadku osób zgłaszających się na badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni zaświadczenie od lekarza leczącego o zakończeniu leczenia oraz dokumentację medyczną informującą o przebytym leczeniu

konsultacja  dla podstawowej jednostki służby medycyny pracy

 • skierowanie na konsultację wydane przez lekarza medycyny pracy
 • dokumentacja z leczenia i badań profilaktycznych
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

badania w trybie odwoławczym od orzeczenia wydanego w podstawowej jednostce służby medycyny pracy

 • skierowanie wydane przez lekarza medycyny pracy
 • dokumentacja z leczenia i badań profilaktycznych
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

badania w kierunku choroby zawodowej

 • Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej na formularzu określonym w przepisach w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków wypełnionym przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną lub lekarza leczącego
 • dokumentacja z leczenia i badań profilaktycznych
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

badania kierowców i kandydatów na kierowców

 • Decyzja o skierowaniu na badania,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • w przypadku leczenia z powodu choroby przewlekłej – zaświadczenie
  od lekarza leczącego dotyczące stwierdzonej choroby i przebiegu leczenia.
 • W przypadku pobytu w szpitalu - kartę informacyjną z leczenia szpitalnego,
  w przypadku decyzji o skierowaniu na badania w związku
 • z zastrzeżeniami co stanu zdrowia wynikającymi z uzależnienia od alkoholu należy (zgodnie z zał. Nr 4 do w/w rozp.): udokumentować co najmniej roczny okres abstynencji, przedstawić opinię lekarza lub terapeuty potwierdzającą leczenie i utrzymywanie abstynencji,
 • w przypadku stwierdzonej cukrzycy - Karta konsultacyjna diabetologiczna (zał. Nr 6 do w/w rozporządzenia),
 • w przypadku leczenia z powodu padaczki, wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej bądź stwierdzenia strukturalnej zmiany śródmózgowej- wypełniona przez lekarza leczącego neurologa - Karta konsultacyjna neurologiczna (zał. Nr 5 do w/w rozporządzenia),
 • osoby używające okularów powinny posiadać je ze sobą,
  w przypadku wykonywania badań psychologicznych w innej Pracowni Psychologii Pracy należy posiadać oryginał wydanego orzeczenia psychologicznego.

badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i licencję detektywa

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • w przypadku istnienia choroby przewlekłej - zaświadczenie od lekarza leczącego, dotyczące stwierdzonej choroby i przebiegu leczenia
 • w przypadku posiadania świadczenia rentowego lub stopnia niepełnosprawności- aktualne orzeczenie właściwego organu rentowego lub orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności
Poprzednia strona: Świadczenia  Następna strona: Godziny pracy