Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Strona główna

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach jest jednostką służby medycyny pracy, prowadzoną w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Organem założycielskim Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach jest Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Do zadań Ośrodka należą:
• udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy
• wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy
• prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek
• prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych
• rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
• współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz współpraca instytucjonalna w realizacji akcji profilaktyczno-edukacyjnych
• udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz w innych sprawach związanych z ochrona zdrowia pracujących
• prowadzenie rejestru zgłoszeń podjęcia lub zakończenia działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy, lekarza, pielęgniarki lub psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
• okresowe badania lekarskie, kiedy podmiot zatrudniający uległ likwidacji
• udzielanie świadczeń uzupełniających działalność podstawowych jednostek służby medycyny pracy na podstawie zawartych umów
• przeprowadzanie badań kandydatów na kierowców oraz kierowców w znaczeniu wynikającym z ustawy “Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy
• współpraca z Inspekcja Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy, Instytutami Medycyny Pracy, Instytutem Transportu Samochodowego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi i samorządowymi
• udzielanie innych świadczeń zdrowotnych będących w kompetencji WOMP

Przejdź do Pacjenci

Pacjenci

Przejdź do Lekarze

Lekarze

Przejdź do Psycholodzy

Psycholodzy

Przejdź do Pielęgniarki

Pielęgniarki

Przejdź do Wyniki On-Line

Wyniki On-Line

Kliknij aby przejść do strony PTMP

PTMP

Świętokrzyska Nagroda Jakości
Wrota Świętokrzyskie
EPUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Zdrowia
Kliknij aby przejść do strony projektu "Pylicy"
Kliknij aby przejść do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Przejdź do treści