Przetarg nieograniczony na modernizację serwerowni w ramach pn. „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w formule „zaprojektuj i wybuduj"

Początek formularza


Ogłoszenie nr 606735-N-2019 z dnia 2019-10-07 r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach: Modernizacja serwerowni w ramach projektu pn. „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w formule „zaprojektuj i wybuduj"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 29052638400000, ul. ul. Karola Olszewskiego  , 25-663  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 479 701, e-mail womp@womp.com.pl, faks 413 479 702.
Adres strony internetowej (URL): www.womp.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.womp.com.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.womp.com.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie - osobiście lub przesyłką pocztową.
Adres:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, 25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2A


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja serwerowni w ramach projektu pn. „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Numer referencyjny: PDZP-26/Z-5/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” prac modernizacyjnych w pomieszczeniu serwerowni Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. wykonanie projektów wykonawczych modernizacji pomieszczenia serwerowni, 2. wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 3. demontaż drzwi, tynkowanie i malowanie ściany, 4. uszczelnienia pożarowe, 5. montaż drzwi antywłamaniowych przeciwpożarowych -opis drzwi w dalszej części dokumentu, 6. instalacje Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN) oraz Kontroli Dostępu (KD), 7. przygotowanie nowej Wewnętrznej Linii Zasilania (WLZ) oraz nowej tablicy komputerowej TK-SRV, 8. monitoring środowiska, 9. instalacje systemu gaszenia ­oraz alarmu pożaru, 10. instalacje klimatyzacji, 11. prace elektryczne, 12. wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy Serwerownią a dwoma punktami dystrybucyjnymi w przyziemiu montaż rolety antywłamaniowej.

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71247000-1
45210000-2
31000000-6
32421000-0
32422000-7
45310000-3
45314300-4
45330000-9
45331200-8
50730000-1
72611000-6
72710000-0
71320000-7
45400000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż: a. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizowali co najmniej dwa zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy bądź modernizacji serwerowni oraz wykonaniu robót budowlanych obejmujących co najmniej instalację sieci elektrycznej oraz sieci LAN, dostawę i montaż klimatyzacji, SSWiN, kontroli dostępu, systemu gaszenia i szaf serwerowych, zgodnych z wykonanym projektem, o wartości nie mniejszej niż 160,000 zł brutto każde. Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy. W przypadku, gdy wartość wskazanych na spełnienie warunku robót będzie określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) dysponują lub będą dysponować osobami realizującymi zamówienie tj.: • Zespołem projektowym w skład, którego będzie wchodzić minimum: • 1 (słownie: jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, sprawująca funkcję Kierownika zespołu projektowego oraz posiadająca doświadczenie zawodowe jako projektant w przygotowaniu co najmniej 2 wielobranżowych dokumentacji projektowych robót budowlanych; • 1 (słownie: jedną) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie instalacji sanitarnej; • 1 (słownie: jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; • 1 (słownie: jedna) osoba posiadająca certyfikat projektanta systemu okablowania strukturalnego wystawiony przez producenta systemu, który będzie montowany; • Zespołem wykonawczym w skład, którego będzie wchodzić minimum: • 1 (słownie: jedna) osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadająca doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w co najmniej 1 robotach budowlanych polegających na przebudowie lub modernizacji pomieszczeń technicznych • 2 (słownie: dwie) osoby posiadające uprawnienia do montażu Stałych Urządzeń Gaśniczych Gazowych wydanych przez CNBOP lub SITP • 1 (słownie: jedna) osoba posiadająca uprawnienia w zakresie dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych i sieci elektroenergetycznych do 1kV; • 1 (słownie: jedną) osoba posiadająca uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych i sieci elektroenergetycznych do 1kV; • 2 (słownie: dwie) osoby posiadające certyfikat instalatora okablowania strukturalnego, wystawiony przez producenta systemu, który będzie montowany. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla każdej z tych funkcji, z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest łączenie funkcji kierownika zespołu projektowego oraz kierownika budowy. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r. Wszystkie osoby posiadające uprawnienia budowlane powinny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione z zachowaniem wymaganych terminów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu stanowi Dodatek nr 6 do SIWZ); b. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Dodatek nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ: 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SIWZ. 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 do SIWZ – oryginał. 3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu – wg wzoru określonego w Dodatku nr 3 do SIWZ – oryginał . 4. Pełnomocnictwo określającego jego zakres – w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium – jeśli wnoszone jest w formach innych niż forma pieniądza. OŚWIADCZENIE DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE DO 3 DNI OD DATY ZAMIESZCZENIA NA JEGO STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wg wzoru określonego w Dodatku nr 5 do SIWZ – oryginał. UWAGA: Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca składa po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w tym wykazu wykonawców. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej (pkt 1 oświadczenia). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami (pkt 3 oświadczenia) wykonawca może wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, załączając do oświadczenia stosowne wyjaśnienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę 3 000 złotych (słownie złotych: trzy tysiące). 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, z późn. zm.). 3. Wadium musi być wniesione przez wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto zamawiającego (moment uznania konta zamawiającego). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wg danych: Nr konta zamawiającego: 10 8493 0004 0000 0060 2927 0001 Bank Spółdzielczy II Oddział Kielce. Nazwa i adres Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2a Tytuł wpłaty: Wadium – postępowanie nr PDZP-26/Z-5/19. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 lit b – e musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty lub złożony w siedzibie zamawiającego – pokój nr 201 (Sekretariat), w oddzielnej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale X ust. 3 niniejszej SIWZ z dopiskiem „WADIUM’, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy (ust. 13 lit. a niniejszego rozdziału). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w następujących przypadkach: a. zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 2 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b. zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp - jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria
Znaczenie
Cena oferty
60,00
Doświadczenie Kierownika budowy
30,00
Okres gwarancji przedmiotu zamówienia
10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) w zakresie zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku: a) opóźnienia organów administracji dokonujących uzgodnień dokumentacji projektowej w odniesieniu do terminów jakie je obowiązują, jeżeli nie wynika ono z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub; b) opóźnienia organów w wydaniu decyzji administracyjnych w odniesieniu do terminów określonych w obowiązujących przepisach, jeżeli nie wynika ono z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub; c) zawieszenia postępowań przez organy właściwe do wydawania decyzji administracyjnych, jeżeli nie wynikają one z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub; d) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; e) braku technologicznej możliwości prowadzenia robót (których nie można było wykonywać w innym terminie) na skutek udokumentowanych niekorzystnych warunków atmosferycznych; f) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; g) wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron umowy, np. wystąpienia siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego 2) w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – zmiana ceny brutto, w przypadku: a) urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT, jeszcze nie zrealizowano oraz z zastrzeżeniem, że powyższa zmiana nie spowoduje podwyższenia ceny umownej netto 3) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

SIWZ
Załącznik nr 1 - SOPZ Program Funkcjonalno-Użytkowy
Dodatek nr 1 - Formularz oferty
Dodatek nr 2 - Spełnienie warunków
Dodatek nr 3 - Podstawy wykluczenia
Dodatek nr 4 - Wzór umowy
Dodatek nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa
Dodatek nr 6 - wykaz robót budowlanych
Dodatek nr 7 - Wykaz osób
Rzut I Piętra
Rzut Parteru
Odpowiedź na pytania dot. treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty