Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Regulamin

Regulamin rekrutacji do projektu pn.

Program profilaktyki chorób układu oddechowego

dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego

realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek medycyny Pracy w Kielcach we współpracy z:

Przychodnią dla Rodziny GALUS s.c. Ewa i Robert Brumirscy,

Przychodnią Specjalistyczną MEDYK Dorota Roch,

NZOZ Przychodnia Lekarska ESKULAP s.c.,

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze,

ZOZ Końskie

ARTMEDIK Sp. z o.o.

na podstawie umowy nr RPSW.08.02.02-26-0003/17-01

Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie: RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie: RPSW.08.02.02 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

Nr projektu: RPSW.08.02.02-26-0003/17

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu pn. Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego. 2. Głównym celem projektu jest ochrona zdrowia populacji osób pracujących w narażeniu na pył zwłókniający na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie do 2020 roku kompleksowej interwencji o charakterze edukacyjno-zdrowotnym w środowisku pracy. 3. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Przychodnią dla Rodziny GALUS s.c. Ewa i Robert Brumirscy, Przychodnią Specjalistyczną MEDYK Dorota Roch, NZOZ Przychodnia Lekarska ESKULAP s.c., Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ZOZ Końskie, ARTMEDIK Sp. z o.o. 4. Rekrutacji do projektu dokonuje WOMP w Kielcach oraz partnerzy projektu. 5. Nabór uczestników przebiega równolegle w zależności od formy udzielanego wsparcia. 6. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: • szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek pjsmp • szkolenia dla lekarzy radiologów • szkolenia dla inspektorów bhp • warsztaty dla pracowników • edukacja indywidualna • świadczenia medyczne dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych • świadczenia medyczne dla osób pracujących w stężeniach ponadnormatywnych pyłu zwłókniającego • seminarium naukowe 7. Rekrutacja do projektu odbywa się przez kolejne 3 lata (2018-2020). Przebieg rekrutacji będzie na bieżąco monitorowany. 8. Rekrutacja do projektu jest prowadzona w oparciu o zasadę równego dostępu do projektu kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami. 9. Dopuszcza się w trakcie prowadzonej rekrutacji współpracę z OIP, WSSE, Stowarzyszeniami BHP, Świętokrzyską Izbą Lekarską, Świętokrzyską Izbą Pielęgniarek i Położnych, podstawowymi jednostkami służby medycyny pracy.
 • 2.Uczestnicy projektu
 1. Do projektu zostaną włączone zakłady, które spełniają następujące kryteria: a. zakład mieści się na terenie województwa świętokrzyskiego b. w zakładzie występuje narażenie na pył zwłókniający c. zakład zadeklaruje chęć uczestnictwa w projekcie (deklaracja pisemna) 2. Do projektu zostaną włączeni uczestnicy indywidualni, którzy spełniają następujące kryteria: a. osoba pracująca, zatrudniona na terenie województwa świętokrzyskiego b. podpisanie oświadczenia o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS c. dobrowolne zgłoszenie do projektu (oświadczenie) 3. Uczestnikami projektu mogą być: a. pracownicy zawodowo narażeni na działanie pyłu o charakterze zwłókniającym na terenie województwa świętokrzyskiego b. lekarze i pielęgniarki służby medycyny pracy c. lekarze radiolodzy d. inspektorzy bhp oraz pracodawcy e. pracownicy wykonujący pracę w warunkach przekroczeń normatywów higienicznych pyłów zwłókniających ze stażem pracy najmniej 5 lat, z wyłączeniem osób, u których wystąpiły zmiany patologiczne e badaniu rtg klatki piersiowej f. pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych w narażeniu na pyły zwłókniające
 • 3. Rekrutacja uczestników – szkolenia
 1. Rekrutacja obejmuje lekarzy i pielęgniarki pjsmp oraz lekarzy radiologów z terenu województwa świętokrzyskiego. 2. Informację dotyczącą rekrutacji z terminami szkoleń zainteresowani mogą uzyskać: a. na stronie internetowej WOMP w Kielcach: www.womp.com.pl, na stronie internetowej Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej, Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszeń BHP b. telefonicznie pod nr tel.: 41 34 79 742, Dział Promocji Zdrowia WOMP w Kielcach 3. W roku 2018 planowane 8 szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek pjsmp, 2 szkolenia dla lekarzy radiologów, 1 szkolenia dla inspektorów bhp. W 2019 planowane jest 8 szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek pjsmp, 2 szkolenia dla lekarzy radiologów, 2 szkolenia dla inspektorów bhp, w 2020 planowane jest 9 szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek pjsmp, 2 szkolenia dla lekarzy radiologów, 1 szkolenia dla inspektorów bhp. 4. Zgłoszenia od uczestników szkoleń są przyjmowane telefonicznie a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Chętni do udziału w szkoleniach zapisywani są na listę rezerwową i mają prawo wyboru terminu kolejnego szkolenia. 5. Uczestnicy mogą brać udział wyłącznie w jednym szkoleniu. 6. Po zebraniu zgłoszeń zostaną opracowane listy uczestników szkoleń przez właściwego pracownika działu promocji zdrowia. 7. Szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek pjsmp oraz lekarzy radiologów odbywać się będą w WOMP w Kielcach, natomiast szkolenia dla inspektorów bhp w Sali szkoleniowej Kieleckiego Parku Technologicznego. 8. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne, szkoleniowe oraz certyfikaty.
 • 4. Rekrutacja uczestników – seminarium
 1. Rekrutacja obejmuje lekarzy i pielęgniarki pjsmp, lekarzy radiologów, lekarzy pulmonologów, inspektorów bhp, pracodawców oraz wszystkich zainteresowanych ochroną zdrowia osób pracujących województwa świętokrzyskiego z terenu województwa świętokrzyskiego. 2. Informację dotyczącą rekrutacji z terminami szkoleń zainteresowani mogą uzyskać: c. na stronie internetowej WOMP w Kielcach: www.womp.com.pl, na stronie internetowej Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej, Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszeń BHP d. telefonicznie pod nr tel.: 41 34 79 742, Dział Promocji Zdrowia WOMP w Kielcach 3. Seminarium planowane jest w dn. 18 maja 2018 r. w dwóch sesjach tematycznych: sesja smp i sesja bhp. 4. Zgłoszenia od uczestników są przyjmowane telefonicznie. 5. Po zebraniu zgłoszeń zostaną opracowane listy uczestników sesji przez właściwego pracownika działu promocji zdrowia. 6. Udział w seminarium jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne, szkoleniowe oraz certyfikaty.
 • 5. Rekrutacja uczestników warsztatów i edukacji indywidualnej
 1. Uczestnikami warsztatów mogą być pracownicy z zakładów pracy, które podpisały deklarację o udziale w projekcie. 2. Przedstawiciel zakładu pracy (inspektor bhp) spośród pracowników zakładu typuje uczestników pracujących w narażeniu na pył zwłókniający. 3. Uczestnikami edukacji indywidualnej mogą być pracownicy pracujący w narażeniu na pył zwłókniający. 4. Pracownik może uczestniczyć w jednym warsztacie edukacyjnym i jednej edukacji indywidualnej.
 • 6. Rekrutacja osób badanych
 1. Rekrutacja pracowników wykonujących pracę w warunkach przekroczeń normatywów higienicznych pyłów zwłókniających będzie się odbywać na podstawie skierowania z zakładu pracy, w którym jest zatrudniony. 2. Rekrutacja pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w narażeniu na pyły zwłókniające odbywać się będzie na podstawie własnej deklaracji pracownika. 3. Po zgłoszeniu się do WOMP w Kielcach pracownicy będą korzystać ze świadczeń według zasad określonych w Regionalnym Programie Zdrowotnym.