Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach jest jednostką służby medycyny pracy, prowadzoną w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Organem założycielskim Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach jest Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Do zadań Ośrodka należą:
• udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy
• wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy
• prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek
• prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych
• rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
• współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz współpraca instytucjonalna w realizacji akcji profilaktyczno-edukacyjnych
• udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz w innych sprawach związanych z ochrona zdrowia pracujących
• prowadzenie rejestru zgłoszeń podjęcia lub zakończenia działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy, lekarza, pielęgniarki lub psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
• okresowe badania lekarskie, kiedy podmiot zatrudniający uległ likwidacji
• udzielanie świadczeń uzupełniających działalność podstawowych jednostek służby medycyny pracy na podstawie zawartych umów
• przeprowadzanie badań kandydatów na kierowców oraz kierowców w znaczeniu wynikającym z ustawy “Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy
• współpraca z Inspekcja Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy, Instytutami Medycyny Pracy, Instytutem Transportu Samochodowego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi i samorządowymi
• udzielanie innych świadczeń zdrowotnych będących w kompetencji WOMP

Kliknij aby przejść do strony Pacjent

Pacjenci

Kliknij aby przejść do strony Lekarze

Lekarze

Kliknij aby przejść do strony Psycholodzy

Psycholodzy

Kliknij aby przejść do strony Pielęgniarki

Pielęgniarki

Kliknij aby przejść do strony Wyników On-Line

Wyniki On-Line

Kliknij aby przejść do strony PTMP

PTMP

Aktualności

Dni Medycyny Pracy – Łódź 22-23 października 2021

Dni Medycyny Pracy – Łódź 22-23 października 2021 (PDF, 4,60MB)

Read more

Nabór wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształtującym się na kierunku lekarskim

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: https://bip.sejmik.kielce.pl/976-stypendia-lekarskie/9608-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim.html

Read more

Ogłoszenie o naborze

Wojewódzki środek Medycyny Pracy w Kielcach odejmie współpracę w formie umowy cywilnoprawnej od 01.07.2021 roku na okres 1 roku z lekarzem – specjalistą w dziedzinie dermatologii i wenerologii (PDF, 187KB)

Read more
Kliknij aby przejść do strony Świętokrzyskiej Nagrody Jakości
Kliknij aby przejść do strony Wrota Świętokrzyskie
Kliknij aby przejść do strony EPUAP
Kliknij aby przejść do strony BIP
Kliknij aby przejść do strony Ministerstwa Zdrowia
Kliknij aby przejść do strony Projektu Pylicy
Kliknij aby przejść do strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego