Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach jest jednostką służby medycyny pracy, prowadzoną w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Organem założycielskim Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach jest Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Do zadań Ośrodka należą:
• udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy
• wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy
• prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek
• prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych
• rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
• współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz współpraca instytucjonalna w realizacji akcji profilaktyczno-edukacyjnych
• udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz w innych sprawach związanych z ochroną zdrowia pracujących
• prowadzenie rejestru zgłoszeń podjęcia lub zakończenia działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy, lekarza, pielęgniarki lub psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
• przeprowadzanie okresowych badan lekarskich realizowanych w trybie art.229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot zatrudniający uległ likwidacji
• udzielanie świadczeń na zlecenie podstawowych jednostek służby medycyny pracy
• prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową
• przeprowadzanie badań kandydatów na kierowców oraz kierowców
• współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy, instytutami badawczymi oraz innymi organizacjami i instytucjami, których działalność służy ochronie zdrowia pracujących
udzielanie innych świadczeń zdrowotnych będących w kompetencji WOMP

Kliknij aby przejść do strony Pacjent

Pacjenci

Kliknij aby przejść do strony Lekarze

Lekarze

Kliknij aby przejść do strony Psycholodzy

Psycholodzy

Kliknij aby przejść do strony Pielęgniarki

Pielęgniarki

Kliknij aby przejść do strony Wyników On-Line

Wyniki On-Line

Kliknij aby przejść do strony PTMP

PTMP

Aktualności

XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy!

W imieniu komitetu naukowego i organizacyjnego mamy zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XIV Krajowym Zjeździe PTMP w dniach 20-22 października 2022 r.

Read more

Informacja o godzinach pracy w dniu 17.06.2022r.

W dniu 17 czerwca 2022 r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy będzie nieczynny.

Read more

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zachęca do uczestnictwa w inicjatywach z zakresu promocji zdrowia podejmowanych na rzecz zdrowia pracowników.

Wśród działań zaplanowanych na 2022 rok są: Zakładowy Program Ochrony SłuchuProgram „Zdrowy styl życia szansą na zdrowie”Program „Miejsce pracy i nauki wolne od dymu tytoniowego”Program Ochrony GłosuŚwiętokrzyski Program Antyalkoholowy w[…]

Read more
Kliknij aby przejść do strony Świętokrzyskiej Nagrody Jakości
Kliknij aby przejść do strony Wrota Świętokrzyskie
Kliknij aby przejść do strony EPUAP
Kliknij aby przejść do strony BIP
Kliknij aby przejść do strony Ministerstwa Zdrowia
Kliknij aby przejść do strony Projektu Pylicy
Kliknij aby przejść do strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Projekt InPlaMed