Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Rejestracja na badania

Uzgadnianie terminu badań odbywa się telefonicznie lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35.

Zachęcamy do telefonicznego ustalania terminów badań.

Rejestracja badań profilaktycznych telefon: (041) 34 79 721, (041) 34 79 722 :

 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) – na podstawie  umów zawartych z pracodawcami,
 • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • badania w ramach czynnego poradnictwa chorób parazawodowych,
 • badania w ramach programów promocji zdrowia,
 • badania kandydatów do objęcia urzędów (m.in. sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego).

Rejestracja ogólnatelefon: (041)34 79 720 :

 • diagnostyka i orzecznictwo w zakresie chorób zawodowych
 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydawanych przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 • okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 & 5 Kodeksu Pracy (badania po ustaniu narażenia na pył zwłókniający lub czynniki rakotwórcze) w przypadku, kiedy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie podstawowych jednostek służby medycyny pracy
 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi
 • badania lekarskie i psychologiczne kandydatów na kierowców i kierowców
 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających: licencję detektywa, pozwolenie na broń, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania psychologiczne osób związanych z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
 • badania lekarskie byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu objętych programem AMIANTUS

Dokumenty niezbędne przy rejestracji na poszczególne badania

badania profilaktyczne:

 • skierowanie z zakładu pracy – prawidłowo wypełnione, datowane i podpisane przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną 
 • w przypadku osób zgłaszających się na badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni) zaświadczenie od lekarza leczącego o zakończeniu leczenia oraz dokumentację medyczną informującą o przebytym leczeniu
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

konsultacja  dla podstawowej jednostki służby medycyny pracy:

 • skierowanie na konsultację wydane przez lekarza medycyny pracy
 • dokumentacja z leczenia i badań profilaktycznych
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

badania w trybie odwoławczym od orzeczenia wydanego w podstawowej jednostce służby medycyny pracy:

 • skierowanie wydane przez lekarza medycyny pracy
 • dokumentacja z leczenia i badań profilaktycznych
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej:

 • skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej na formularzu określonym w przepisach, wypełnionym przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną lub lekarza leczącego
 • dokumentacja z leczenia i badań profilaktycznych
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

badania kierowców i kandydatów na kierowców

 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • w przypadku skierowania na badania lekarskie lub psychologiczne decyzją starosty/prezydenta miasta – decyzja o skierowaniu na badania lekarskie/psychologiczne
 • w przypadku leczenia z powodu choroby przewlekłej – zaświadczenie
  od lekarza leczącego dotyczące stwierdzonej choroby i przebiegu leczenia.
 • w przypadku pobytu w szpitalu – karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
 • w przypadku decyzji o skierowaniu na badania w związku z zastrzeżeniami co stanu zdrowia wynikającymi z uzależnienia od alkoholu/innych substancji psychoaktywnych należy (zgodnie z zał. Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców) – opinia lekarza lub terapeuty potwierdzającą leczenie i utrzymywanie abstynencji; osoba badana jest zobowiązana do udokumentowania co najmniej rocznego okresu abstynencji,
 • w przypadku leczenia z powodu padaczki, wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej bądź stwierdzenia strukturalnej zmiany śródmózgowej- wypełniona przez lekarza leczącego neurologa – Karta konsultacyjna neurologiczna (zał. Nr 6 do w/w rozporządzenia),
 • w przypadku stwierdzonej cukrzycy – Karta konsultacyjna diabetologiczna (zał. Nr 8 do w/w rozporządzenia),
 • osoby używające okularów powinny zabrać je ze sobą,
 • w przypadku wykonania badań psychologicznych w innej Pracowni Psychologii Pracy, należy posiadać oryginał wydanego orzeczenia psychologicznego.

badania osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń, licencję detektywa, pracownika ochrony fizycznej:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • w przypadku istnienia choroby przewlekłej – zaświadczenie od lekarza leczącego dotyczące stwierdzonej choroby i przebiegu leczenia
 • w przypadku posiadania świadczenia rentowego lub stopnia niepełnosprawności- aktualne orzeczenie właściwego organu rentowego lub orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności
 • w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności odpowiednie oświadczenie w tej sprawie

Uwaga:  osoby zgłaszające się bez wymaganych dokumentów nie zostaną przyjęte. W szczególności dotyczy prawidłowego wypełniania skierowań na badania.