Rejestracja na badania

Rejestracja

Zapraszamy do skorzystania z telefonicznego lub mailowego uzgadniania terminu badań i godziny rejestracji  od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.35.

W rejestracji badań profilaktycznych telefon: (041) 34 79 721, (041) 34 79 722 mail: rejestracja_profilaktyczna@womp.com.pl lub jh@womp.com.pl  na:

 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)
 • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych
 • badania w ramach czynnego poradnictwa chorób parazawodowych
 • badania w ramach programów promocji zdrowia

W rejestracji ogólnej telefon: (041) 34 79 720 lub womp@womp.com.pl  – na pozostałe badania

Dokumenty niezbędne przy rejestracji na poszczególne badania

badania profilaktyczne

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • skierowanie prawidłowo wypełnione, datowane i podpisane przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną
 • w przypadku osób zgłaszających się na badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni zaświadczenie od lekarza leczącego o zakończeniu leczenia oraz dokumentację medyczną informującą o przebytym leczeniu

konsultacja  dla podstawowej jednostki służby medycyny pracy

 • skierowanie na konsultację wydane przez lekarza medycyny pracy
 • dokumentacja z leczenia i badań profilaktycznych
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

badania w trybie odwoławczym od orzeczenia wydanego do celów przewidzianych w Kodeksie pracy:

 • skierowanie wydane przez lekarza medycyny pracy
 • odwołanie
 • dokumentacja z leczenia i badań profilaktycznych
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

badania w kierunku choroby zawodowej

 • Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.
 • dokumentacja z leczenia i badań profilaktycznych
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

badania kierowców i kandydatów na kierowców

 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • w przypadku skierowania na badania lekarskie lub psychologiczne decyzją starosty/prezydenta miasta – decyzja o skierowaniu na badania lekarskie/psychologiczne
 • w przypadku leczenia z powodu choroby przewlekłej – zaświadczenie
  od lekarza leczącego dotyczące stwierdzonej choroby i przebiegu leczenia.
 • w przypadku pobytu w szpitalu – karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
 • w przypadku decyzji o skierowaniu na badania w związku z zastrzeżeniami co stanu zdrowia wynikającymi z uzależnienia od alkoholu/innych substancji psychoaktywnych należy (zgodnie z zał. Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców) – opinia lekarza lub terapeuty potwierdzającą leczenie i utrzymywanie abstynencji; osoba badana jest zobowiązana do udokumentowania co najmniej rocznego okresu abstynencji,
 • w przypadku leczenia z powodu padaczki, wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej bądź stwierdzenia strukturalnej zmiany śródmózgowej- wypełniona przez lekarza leczącego neurologa – Karta konsultacyjna neurologiczna (zał. Nr 6 do w/w rozporządzenia),
 • w przypadku stwierdzonej cukrzycy – Karta konsultacyjna diabetologiczna (zał. Nr 8 do w/w rozporządzenia),
 • osoby używające okularów powinny zabrać je ze sobą,
 • w przypadku wykonania badań psychologicznych w innej Pracowni Psychologii Pracy, należy posiadać oryginał wydanego orzeczenia psychologicznego.

badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i licencję detektywa

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • w przypadku istnienia choroby przewlekłej – zaświadczenie od lekarza leczącego, dotyczące stwierdzonej choroby i przebiegu leczenia
 • w przypadku posiadania świadczenia rentowego lub stopnia niepełnosprawności- aktualne orzeczenie właściwego organu rentowego lub orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności

Uwaga:  osoby zgłaszające się bez wymaganych dokumentów nie zostaną przyjęte. W szczególności dotyczy prawidłowego wypełniania skierowań na badania.