Świadczenia zdrowotne

Świadczenia zdrowotne realizowane w Dziale Konsultacyjno- Diagnostycznym Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach:

 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych
 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 • okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu Pracy (badania po ustaniu narażenia na pył zwłókniający lub czynniki rakotwórcze) w przypadku, kiedy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie podstawowych jednostek służby medycyny pracy
 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi lub innymi chorobami związanymi z wykonywaną pracą
 • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół i studentów
 • badania lekarskie byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu objętych programem AMIANTUS
 • badania lekarskie i psychologiczne kandydatów na kierowców i kierowców
 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających: licencję detektywa, pozwolenie na broń, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania kandydatów do objęcia urzędów (m.in. sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego)
 • badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne) – na podstawie  umów zawartych z pracodawcami
 • badania do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • badania psychologiczne osób wykonujących zawody wymagające szczególnej sprawności
  psychoruchowej
 • badania psychologiczne osób związanych z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
 • badania i konsultacje wynikające z realizacji programów promocji zdrowia
 • wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych pracowników,
 • przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich pozostających zgodnie z przepisami w kompetencji WOMP