Informacje ogólne

  • Rejestracja pacjentów odbywa się w rejestracji ogólnej i rejestracji badań profilaktycznych na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i skierowania, jeżeli jest wymagane odrębnymi przepisami (szczegóły w zakładce „Rejestracja na badania”).
  • Po zarejestrowaniu pacjenci kierowani są na badania i konsultacje. O zakresie niezbędnych badań decydują uprawnieni lekarze i pielęgniarki.
  • Na podstawie wykonanych badań, wystawiane są przez uprawnionych do tego lekarzy lub psychologów odpowiednie orzeczenia (lub zaświadczenia). Orzeczenia są odbierane przez pacjentów osobiście lub wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  • Przebieg procesu udzielania świadczeń jest zgodny z kartami procesów Systemu Zarządzania Jakością obowiązującymi w dziale.
  • Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny, przy wykorzystaniu sprzętu medycznego najwyższej klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą o służbie medycyny pracy i jej aktami wykonawczymi.
  • Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych jest zgodna z obowiązującym w WOMP cennikiem na usługi medyczne. Pacjent informowany jest o wysokości opłat podczas ustalania terminu badania.