Pracodawcy

Pracodawco, czy wiesz, że…

• stan zdrowia pracowników w dużej mierze zależy od warunków w jakich pracują,
• kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz informowania pracowników o ryzyku zawodowym oraz zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej,
• nie można dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza,
• badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy,
• w razie przejazdu na badania do innej miejscowości przysługuje pracownikowi zwrot kosztów.


Profilaktyczną opiekę zdrowotną zapewnia osobom pracującym służba medycyny pracy.


Badania profilaktyczne mogą wykonać wyłącznie lekarze posiadający określone prawem kwalifikacje, wpisani do rejestru lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, prowadzonego przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, w województwie świętokrzyskim – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Korzyści z profilaktycznej opieki zdrowotnej

Zdrowotne:
• zachowanie zdrowia i zdolności do pracy,
• ograniczenie liczby wypadków przy pracy, chorób zawodowych i skutków innych chorób związanych z pracą,


Ekonomiczne:
• podniesienie wydajności pracy,
• zwiększenie bezpieczeństwa pracy,
• ograniczenie absencji chorobowej,
• zracjonalizowanie wydatków na ochronę zdrowia, bhp i szkolenia,
• zmniejszenie kosztów ubezpieczeń,


Inne:
• zwiększenie satysfakcji pracowników i pracodawców,
• zmniejszenie fluktuacji kadr,
• zacieśnienie relacji interpersonalnych,
• poprawa publicznego wizerunku firmy.


Konsekwencjami zaniechania opieki profilaktycznej mogą być m.in.:
• sankcje ze strony organów nadzorujących: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna,
• sankcje sądowe: Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Cele opieki profilaktycznej
• dostosowanie warunków pracy do możliwości fizycznych i psychicznych pracownika,
• dobór pracowników do wykonywania konkretnej pracy lub zadań z ograniczeniem ryzyka wystąpienia niekorzystnych zmian w stanie zdrowia,
• ocena dynamiki zmian w stanie zdrowia w miarę upływu lat pracy,
• ograniczenie niekorzystnego wpływu warunków pracy na stan zdrowia pracowników.

Skierowanie na badania

Kierując pracownika na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe lub kontrolne) pamiętaj o:
• skierowaniu, które powinien zabrać ze sobą pracownik, a którego wzór jest do pobrania poniżej.


Skierowanie przygotowane przez pracodawcę jest istotne, ponieważ:
w oparciu o informacje umieszczone na skierowaniu, dotyczące stanowiska pracy, czynników szkodliwych i uciążliwych, lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne dokonuje oceny warunków pracy i ustala zakres badania.
Zwróć uwagę, że zakres badań profilaktycznych jest inny w zależności od rodzaju badań (wstępnych, okresowych lub kontrolnych) i wynika on z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2016.2067 j.t. zm. Dz.U.2020.2131, zm. Dz.U.2023.73)
Na badania kontrolne wskazane jest, aby pracownik zabrał ze sobą ważną dokumentację medyczną, tj.:
• wypis ze szpitala,
• informację o zakończonym leczeniu od lekarza prowadzącego ostatnio leczenie,
• dokument /zaświadczenie poświadczające ilości dni nieobecności z tytułu choroby

Zasady współpracy

Przed przystąpieniem do badań zapraszamy do podpisania umowy na badania profilaktyczne.
Zgodnie z art. 12. ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy badania pracowników wykonywane są na podstawie pisemnej umowy, która jest zawierana na czas nie krótszy niż rok.

Umowa powinna określać w szczególności: strony umowy, zakres badań, warunki i sposób udzielania świadczeń, sposób kontroli wykonywania postanowień umowy, terminy płatności, sposób rozwiązania umowy, tryb rozstrzygania sporów.

W ramach opieki profilaktycznej oferujemy nowoczesne rozwiązania, profesjonalną obsługę, sprzęt najwyższej klasy oraz wysoce wykwalifikowaną kadrę medyczną lekarzy, psychologów, pielęgniarek i fizjoterapeutów, co pozwala zagwarantować, że świadczone przez nas usługi stoją na najwyższym poziomie, a odpowiednio przystosowana infrastruktura obiektu powoduje, że są one dostępne również dla osób niepełnosprawnych.
Proponowane świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki medycznej:
• wykonywanie badań profilaktycznych stosownie do zapisów Kodeksu Pracy i ustawy o służbie medycyny pracy,
• orzecznictwo lekarskie dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
• badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
• szczepienia profilaktyczne pracowników,
• czynne poradnictwo w zakresie chorób zawodowych i parazawodowych,
• bezpłatna rehabilitacja ambulatoryjna chorób parazawodowych,
• edukacja prozdrowotna, wdrażanie i realizacja programów prozdrowotnych
Po podpisaniu umowy zapewniamy Państwu wykonanie badań w naszym Ośrodku w możliwie krótkim czasie, przeważnie w ciągu jednego dnia, w godzinach 7:00-14:35.
W celu sprawnej organizacji umawiamy pracowników telefonicznie lub e-mailowo na konkretny termin badań (dzień, godzina).

Szczegółowe informacje dot. zawarcia umowy na badania profilaktyczne można uzyskać pod nr telefonu 41 34 79 701 (wew. 713).

Zapraszamy pracodawców zakładów pracy województwa świętokrzyskiego do uczestnictwa w programach promocji zdrowia realizowanych w WOMP

Każdy zakład pracy może realizować program promocji zdrowia dostosowany do potrzeb zdrowotnych i możliwości swoich pracowników. WOMP wspólnie z pracodawcą określa zasady wdrażania programu, którego realizacja będzie służyć ochronie i poprawie stanu zdrowia zatrudnionych oraz wzmocnieniu wizerunku firmy zarówno w opinii załogi jak i instytucji współpracujących z zakładem.

Nasz Ośrodek realizuje programy promocji zdrowia na mocy porozumienia w sprawie partnerstwa i współpracy w ramach programu promocji zdrowia lub deklaracji partnerstwa i współpracy w ramach programu promocji zdrowia. Wyżej wymienione umowy zawierane są do końca roku kalendarzowego. Po wygaśnięciu umowy istnieje możliwość przedłużenia realizacji programu w zainteresowanym zakładzie pracy na mocy kolejnych porozumień/deklaracji. W zakładzie może być realizowane kilka programów promocji zdrowia, w zależności od potrzeb zdrowotnych pracowników.

Szczegółowe informacje na temat programów promocji zdrowia aktualnie realizowanych w WOMP w Kielcach są dostępne w zakładce – Programy promocji zdrowia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Działem Promocji Zdrowia.
Tel.: 41 34 79 742 / 41 34 79 712
e-mail: monika.szymocha@womp.com.pl / wiola.moskal@womp.com.pl