Zadania statutowe

Do zadań statutowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach należy w szczególności:

 1. Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycy pracy,
 2. Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
 3. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 4. Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych uzupełniających świadczenia związane z działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy, w tym również w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o służbie medycyny pracy,
 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których program obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy, w tym mających na celu ocenę zdolności do wykonywania prac lub czynności wynikających ze szczególnych przepisów,
 7. Organizowanie i wykonywanie badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów:
  – organizowanie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu przeprowadzania badań lekarskich kandydatów, uczniów, studentów, doktorantów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z terenu województwa świętokrzyskiego
  – monitorowanie, nadzór merytoryczny i finansowy,
 8. Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
 9. Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich osób, które podczas wykonywania pracy były narażone na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, jeżeli podmiot zatrudniający pracowników uległ likwidacji,
 10. Prowadzenie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
 11. Badania kandydatów na kierowców oraz kierowców,
 12. Prowadzenie badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń lekarskich i psychologicznych określonych w odrębnych przepisach,
 13. Prowadzenie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej,
 14. Wykonywanie szczepień ochronnych dla pracowników zakładów pracy objętych opieką profilaktyczna przez WOMP
 15. Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy,
 16. Prowadzenie rejestrów lekarzy uprawnionych do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
 17. Prowadzenie rejestru zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności przez:
  – podstawową jednostkę służby medycyny pracy
  – lekarza
  – pielęgniarkę
  – psychologa,
 18. Udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
 19. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach zgłoszeń działalności w zakresie służby medycyny pracy oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy,
 20. Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby (Archiwum Medycyny Pracy),
 21. Prowadzenie podyplomowego kształcenia w zakresie medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek:
  – szkolenia lekarzy, pielęgniarek, psychologów
  – staże specjalizacyjne z zakresu medycyny pracy,
 22. Współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz współpraca instytucjonalna w realizacji akcji profilaktyczno-edukacyjnych
  – Opracowanie i wdrażanie programów promocji zdrowia
  – Opracowanie materiałów edukacyjnych dla beneficjentów realizowanych programów
  – Monitorowanie przebiegu programów
  – Analiza wyników realizowanych programów
  – Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników, uczniów, lekarzy i pielęgniarek smp z terenu województwa świętokrzyskiego,
 23. Wykonywanie innych zadań z zakresu medycyny pracy zlecanych przez podmiot tworzący,
 24. Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy, instytutami badawczymi oraz innymi organizacjami i instytucjami, których działalność służy ochronie zdrowia pracujących udzielanie innych świadczeń zdrowotnych będących w kompetencji WOMP