Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 EFS, na mocy umowy o dofinansowanie zawartej z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zrealizował projekt pn. Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego.

Partnerami projektu byli: Przychodnia dla Rodziny GALUS s.c. Ewa i Robert Brumirscy, NZOZ Przychodnia Lekarska ESKULAP s.c., ZOZ Końskie oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2022.

Beneficjentem projektu była populacja pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu o charakterze zwłókniającym na terenie województwa świętokrzyskiego, czyli osoby, u których kontynuowanie pracy w dotychczasowych warunkach może doprowadzić do rozwoju pełnoobjawowej pylicy. W projekcie na szeroką skalę realizowane były działania edukacyjne podnoszące poziom świadomości i wiedzy pracowników narażonych oraz pracowników służby zdrowia i służb bhp, a także świadczenia medyczne dla osób pracujących w zapyleniu. Projekt objął swoim zasięgiem cały teren województwa świętokrzyskiego.

Celem głównym projektu jest ochrona zdrowia populacji osób pracujących w narażeniu na pył zwłókniający na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie do 2020 roku kompleksowej interwencji o charakterze edukacyjno-zdrowotnym w środowisku pracy, upowszechnienie świadomości i wiedzy na temat pylicy oraz działań profilaktycznych wśród wszystkich beneficjentów programu, długofalowe zwiększenie jakości świadczeń realizowanych przez lekarzy medycyny pracy i lekarzy radiologów związanych z diagnostyką patologii zawodowej układu oddechowego, poprawa wykrywalności zmian w obrębie tkanki płucnej w tym pylicy wśród pracowników narażonych na działanie pyłu zwłókniającego, zmniejszenie zachorowalności na pylicę płuc w dłuższej perspektywie czasowej, objęcie świadczeniami profilaktycznymi osób niepodlegających obowiązkowym badaniom profilaktycznym w okresie trwania programu.

Efekty realizacji:

W okresie realizacji programem objęto 7 180 pracowników, 363 pracowników medycznych i 207 pracowników służb bhp z terenu województwa świętokrzyskiego. 

W ramach projektu zrealizowano:

 • cykl działań informacyjno-edukacyjnych,
 • spotkania z pracodawcami z terenu województwa świętokrzyskiego,
 • i pielęgniarek medycyny pracy
 • cykl szkoleń dla lekarzy radiologów
 • cykl szkoleń dla służb bhp
 • warsztaty edukacyjne na terenie zakładów pracy dla pracowników pracujących w narażeniu.

Dla pracowników pracujących na umowach cywilno-prawnych realizowano:

 • RTG klatki piersiowej,
 • badania spirometryczne ,
 • gazometrię,
 • ćwiczenia usprawniające pracę układu oddechowego– cykl 10 zabiegów dla każdego pracownika,
 • konsultacje lekarza specjalisty medycyny pracy,
 • indywidualne edukacje prozdrowotne,
 • porady psychologiczne dla osób ze stwierdzonymi zmianami w obrębie układu oddechowego.

Dla pracowników pracujących w przekroczeniach normatywów higienicznych realizowano:

 • konsultacje lekarza specjalisty medycyny pracy
 • HRCT,
 • indywidualne edukacje prozdrowotne.

Projekt był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.