Program Promocji Zdrowia Psychicznego W Miejscu Pracy

Wyniki prowadzonych badań wskazują, że 50-60% przypadków absencji w pracy jest związane ze stresem. Według danych z 2005 r. dotyczących UE-27 poziom stresu w pracy obniżył się – odnosiło się to jednak głownie do państw UE-15 (20,2%), zaś w nowych państwach członkowskich poziom narażenia ciągle był wysoki – ponad 30%.

Stresujące warunki pracy zwiększają ryzyko zaburzeń lękowych, depresyjnych i wypalenia zawodowego. Warunki pracy, które mogą prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym, to między innymi negatywny styl zarządzania, małe wsparcie społeczne, słaba komunikacja i niedostateczna informacja, hałas, przeciążenie pracą, presja czasowa, powtarzające się zadania, konflikty interpersonalne, niepewność zatrudnienia, brak możliwości kontroli i niezależności w pracy oraz zmiany organizacyjne.

Celem głównym programu jest zapobieganie negatywnym skutkom stresu w środowisku pracy poprzez wyposażenie pracowników w wiedzę i umiejętności z zakresu metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

W ramach programu oferujemy:

  • przeprowadzenie diagnozy wstępnej wśród pracowników zakładów pracy
  • warsztaty edukacyjne dla pracowników w wytypowanych zakładach pracy
  • Trening Biofeedback