Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Świętokrzyski Program Antyalkoholowy w Środowisku Pracy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach wraz z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach podjął się rozwiązania problemu dotyczącego nadużywania alkoholu przez pracowników w zakładach pracy na terenie województwa świętokrzyskiego. W oparciu o projekt organizacji MANUS zrzeszającej konsultantów ds. uzależnienia od alkoholu działającej w Danii w Regionie Arhus powstał „Program Antyalkoholowy w Środowisku Pracy” opracowany na potrzeby województwa świętokrzyskiego.

Program jest realizacją Narodowego Programu Zdrowia w zakresie „Zmniejszania i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych”, oraz opiera się na Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982r. z późniejszymi zmianami.

Beneficjentem programu są pracownicy zakładów pracy województwa świętokrzyskiego.

W ramach działań podejmowanych w zakresie świadomie realizowanej polityki antyalkoholowej oraz wdrażanego programu antyalkoholowego w środowisku pracy, WOMP przy współpracy z zakładem przeprowadza szkolenie osób kluczowych, które wybierane są spośród pracowników zakładu. Ich zadaniem jest wczesne wykrycie problemu u osób uzależnionych i kierowanie ich bezpośrednio do specjalistycznych placówek.

Celem głównym programu jest ograniczanie szkodliwych następstw nadużywania alkoholu wśród pracowników zakładów pracy w województwie świętokrzyskim.

W ramach programu oferujemy:

  • Warsztaty edukacyjne dla pracowników
  • Konsultację lekarską