Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Zakładowy Program Ochrony Słuchu

Zakładowy Program Ochrony Słuchu (ZPOS) jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w skali całego kraju. Realizowany jest w zakładach pracy z terenu województwa świętokrzyskiego przy współpracy kierownictwa zakładów, specjalistów BHP oraz specjalistów medycyny pracy. Program zmierza do prozdrowotnego kształtowania środowiska pracy i sprzyjających zdrowiu zachowań pracowników.

Zakładowy Program Ochrony Słuchu jest realizacją Narodowego Programu Zdrowia w zakresie „Zmniejszania narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy” oraz jest zbieżny z programem rządowym „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy”.

W ostatnich kilku latach wśród chorób zawodowych – zarówno w woj. świętokrzyskim, jak i w Polsce zawodowe uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu znajduje się na drugim miejscu wśród stwierdzanych chorób zawodowych. Ponadto niedosłuch zwiększa ryzyko doznania wypadku w środowisku pracy i poza nim.

Beneficjentem programu jest populacja pracujących narażonych na hałas w zakładach pracy województwa świętokrzyskiego.

Celem głównym programu jest ochrona słuchu pracowników przed działaniem hałasu w miejscu pracy.

W ramach programu oferujemy:

  • badanie audiometryczne
  • badanie ABR
  • konsultację laryngologiczną
  • tympanometrię