Badania kierowców

Badania kierowców przeprowadzane są po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie pod numerem (41) 34 79 720 mailowo rejestracja_ogolna@womp.com.pl lub osobiście w siedzibie WOMP w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 2a.

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • Wniosek kierowcy o przeprowadzenie badań lekarskich/psychologicznych w WOMP w Kielcach (można wypełnić w czasie rejestracji)
 • Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (można wypełnić w czasie rejestracji)
 • w przypadku skierowania na badania lekarskie lub psychologiczne przez starostę/prezydenta miasta – Decyzja o skierowaniu na badania lekarskie/psychologiczne, albo informacja starosty/prezydenta miasta o konieczności wykonania w/w badań
 • dokumentacja leczenia ( karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia dotyczące leczenia chorób przewlekłych, terapii uzależnień):
  • w przypadku uzależnienia od alkoholu/innych substancji psychoaktywnych należy (zgodnie z zał. Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców) należy przedstawić opinię lekarza lub terapeuty potwierdzającą leczenie i utrzymywanie abstynencji; badany kierowca jest zobowiązany do udokumentowania co najmniej rocznego okresu abstynencji,
  • w przypadku leczenia z powodu padaczki, wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej bądź stwierdzenia strukturalnej zmiany śródmózgowej należy przedstawić wypełnioną przez lekarza leczącego neurologa – Karta konsultacyjna neurologiczna (zał. Nr 6 do w/w rozporządzenia),
  • w przypadku stwierdzonej cukrzycy – Karta konsultacyjna diabetologiczna (zał. Nr 8 do w/w rozporządzenia),
 • kierowcy, którzy wykonali badania psychologiczne w innej Pracowni Psychologii Pracy, powinni posiadać oryginał wydanego orzeczenia psychologicznego.
 • osoby posiadające stopień niepełnosprawności – aktualne orzeczenie o stopniu
 • niepełnosprawności oraz dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia, z którego powodu przyznany jest stopień niepełnosprawności

Przygotowanie do badania:

 • na badanie należy zgłosić się na czczo (nie dotyczy osób leczonych na cukrzycę, a także osób przewlekle leczonych, które powinny przyjąć poranną dawkę leków)
 • w stanach pourazowych badanie powinno być przeprowadzone po ukończeniu leczenia i rehabilitacji,
 • należy zabrać ze sobą okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania,
 • osoby przyjmujące leki powinny zabrać ze sobą dokładny spis lub opakowania tych leków,
 • osoby wykonujące badania powinny zgłaszać się wypoczęte, nie powinny stosować wcześniej używek (alkohol, papierosy, substancje psychoaktywne),

Badania lekarskie i psychologiczne są wykonywane odpłatnie na koszt osoby zainteresowanej (z wyjątkiem badań uczniów, kierowanych przez szkołę, którzy uprawnienia po prowadzenia pojazdów zdobywają w ramach praktycznej nauki zawodu).

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego kierowcy

Osoba badana lub podmiot kierujący na badanie lekarskie, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia lekarskiego mogą – w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego – za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego do jednostki orzeczniczej o wyższym poziomie referencyjnym.

Do wyboru:

 • Instytut Medycyny Pracy im prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

Wniosek można przysłać pocztą na nasz adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach ul. Karola Olszewskiego 2A 25-663 Kielce lub złożyć w Sekretariacie WOMP (od poniedziałku do piątku w godz.7.00-14.35) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia odbioru orzeczenia.

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego kierowcy

Osoba badana lub podmiot kierujący na badanie psychologiczne, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia psychologicznego, mogą – w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego – za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby.

Wniosek można przysłać pocztą na nasz adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach ul. Karola Olszewskiego 2A 25-663 Kielce lub złożyć w Sekretariacie WOMP (od poniedziałku do piątku w godz.7.00-14.35) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia odbioru orzeczenia.