Badania kierowców

Badania kierowców przeprowadzane są po wcześniejszym wyznaczeniu terminu telefonicznie pod numerem (41) 34 79 720 lub osobiście w siedzibie WOMP w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 2a.

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • w przypadku skierowania na badania lekarskie lub psychologiczne decyzją starosty/prezydenta miasta – decyzja o skierowaniu na badania lekarskie/psychologiczne
 • w przypadku leczenia z powodu choroby przewlekłej – zaświadczenie
  od lekarza leczącego dotyczące stwierdzonej choroby i przebiegu leczenia.
 • w przypadku pobytu w szpitalu – karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
 • w przypadku decyzji o skierowaniu na badania w związku z zastrzeżeniami co stanu zdrowia wynikającymi z uzależnienia od alkoholu/innych substancji psychoaktywnych należy (zgodnie z zał. Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców) – opinia lekarza lub terapeuty potwierdzającą leczenie i utrzymywanie abstynencji; osoba badana jest zobowiązana do udokumentowania co najmniej rocznego okresu abstynencji,
 • w przypadku leczenia z powodu padaczki, wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej bądź stwierdzenia strukturalnej zmiany śródmózgowej- wypełniona przez lekarza leczącego neurologa – Karta konsultacyjna neurologiczna (zał. Nr 6 do w/w rozporządzenia),
 • w przypadku stwierdzonej cukrzycy – Karta konsultacyjna diabetologiczna (zał. Nr 8 do w/w rozporządzenia),
 • w przypadku wykonania badań psychologicznych w innej Pracowni Psychologii Pracy, należy posiadać oryginał wydanego orzeczenia psychologicznego,
 • osoby posiadające stopień niepełnosprawności – aktualne orzeczenie o stopniu
  niepełnosprawności oraz dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia, z którego powodu przyznany jest stopień niepełnosprawności,


Przygotowanie do badania:
– na badanie należy zgłosić się na czczo (nie dotyczy osób leczonych na cukrzycę, a także osób przewlekle leczonych, które powinny przyjąć poranną dawkę leków)
– w stanach pourazowych badanie powinno być przeprowadzone po ukończeniu leczenia i rehabilitacji,
– należy zabrać ze sobą okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania,
– osoby przyjmujące leki powinny zabrać ze sobą dokładny spis lub opakowania tych leków,
– osoby wykonujące badania powinny zgłaszać się wypoczęte, nie powinny stosować wcześniej używek (alkohol, papierosy, substancje psychoaktywne),

Badania lekarskie i psychologiczne są wykonywane odpłatnie na koszt osoby zainteresowanej.