Choroby zawodowe

W Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach prowadzona jest działalność w zakresie diagnostyki i orzecznictwa chorób zawodowych pracowników i byłych pracowników mieszkających na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Aby zgłosić się na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej do WOMP w Kielcach należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Sekretariacie WOMP następujące dokumenty:

 • skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
 • informację o przebiegu pracy zawodowej: świadectwa pracy lub sporządzony osobiście wykaz zakładów pracy, z uwzględnieniem okresów zatrudnienia i zajmowanych stanowisk pracy (nie dotyczy skierowań wystawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego)
 • dokumentację leczenia ze szczególnym uwzględnieniem leczenia choroby podejrzewanej, jako choroba zawodowa
 • dokumentację z badań profilaktycznych

Wskazane jest również podanie kontaktowego numeru telefonu.

Po przeprowadzeniu analizy dokumentów zostanie wyznaczony termin badań, o którym pacjent zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

Zgodnie z definicją choroby zawodowej określoną w § 235 1 Kodeksu pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. § 235 2 Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Wykaz chorób zawodowych stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych obejmuje 26 jednostek chorobowych. Podaje on nazwę choroby zawodowej wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.

Warunkiem rozpoczęcia postępowania diagnostyczno – orzeczniczego jest podejrzenie choroby zawodowej, które może być powzięte przez:

 • lekarza (skierowanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy lub innej jednostki orzeczniczej I stopnia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania)
 • pracodawcę (zgłoszenie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Okręgowego Inspektora Pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy)
 • byłego pracownika (zgłoszenie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Okręgowego Inspektora Pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy)
 • aktualnie zatrudnionego pracownika (zgłoszenie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Okręgowego Inspektora Pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy za pośrednictwem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi w jego zakładzie pracy).

Jeżeli postępowanie w kierunku choroby zawodowej zostało wszczęte na skutek zgłoszenia podejrzenia choroby do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wystawia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po przeprowadzeniu oceny narażenia zawodowego i sporządzeniu karty oceny narażenia zawodowego.

https://www.gov.pl/web/wsse-kielce/srodowisko-pracy-choroby-zawodowe

Do orzekania o chorobach zawodowych uprawnione są jednostki orzecznicze I stopnia i jednostki orzecznicze II stopnia.

Jednostkami orzeczniczymi I stopnia są:

 • poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy
 • kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych)
 • poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego – w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych
 • podmioty lecznicze, w których nastąpiła hospitalizacja – w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby.

Jednostkami orzeczniczymi II stopnia są instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy.

Rozpoznanie choroby zawodowej jest oparte na określonych kryteriach potwierdzających bezsporny lub wysoce prawdopodobny związek przyczynowo – skutkowy choroby z narażeniem zawodowym.

Kryteria rozpoznania choroby zawodowej:

 • choroba jest ujęta w wykazie chorób zawodowych
 • dokumentacja medyczna z leczenia lub badań profilaktycznych obiektywnie potwierdza wystąpienie objawów choroby w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych
 • ocena narażenia zawodowego potwierdza bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że choroba została spowodowana działaniem narażenia zawodowego

Wzory dokumentów służące zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

Tryb odwoławczy

Od orzeczenia lekarskiego przysługuje prawo złożenia wniosku o przeprowadzenie ponownego badania do jednostki orzeczniczej II stopnia, którą jest instytut badawczy w dziedzinie medycyny pracy. Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem jednostki orzeczniczej, w której orzeczenie wydano.
Wniosek można przysłać pocztą na nasz adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach ul. Karola Olszewskiego 2A 25-663 Kielce lub złożyć w Sekretariacie WOMP (od poniedziałku do piątku w godz.7.00-14.35) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia odbioru orzeczenia.
Orzeczenie lekarskie wydane w jednostce orzeczniczej II stopnia jest ostateczne.

Do pobrania: