Choroby zawodowe

W Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach prowadzona jest działalność w zakresie diagnostyki i orzecznictwa chorób zawodowych.

Aby zgłosić się na badania w kierunku rozpoznania choroby zawodowej do WOMP w Kielcach należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Sekretariacie WOMP następujące dokumenty:

 • skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
 • dokumentację dotyczącą leczenia
 • dokumentację z badań profilaktycznych

Po przeprowadzeniu analizy dokumentów zostanie wyznaczony termin badań, o którym pacjent zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

Zgodnie z definicją choroby zawodowej określoną w § 235 1 Kodeksu pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Wykaz chorób zawodowych stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych obejmuje 26 jednostek chorobowych. Podaje on nazwę choroby zawodowej wraz z okresem, w którym  wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.

Warunkiem  rozpoczęcia postępowania diagnostyczno – orzeczniczego jest podejrzenie choroby zawodowej, które może być podjęte przez:

 • lekarza (skierowanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy lub innej jednostki orzeczniczej I stopnia)
 • pracodawcę (zgłoszenie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego)
 • byłego pracownika (zgłoszenie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Okręgowego Inspektora Pracy)
 • aktualnie zatrudnionego pracownika, który dokonuje zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej za pośrednictwem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi w jego zakładzie pracy.

Do rozpoznawania chorób zawodowych upoważnione są jednostki orzecznicze I stopnia i jednostki orzecznicze II stopnia.

Jednostkami orzeczniczymi I stopnia są:

 • poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy
 • kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych)
 • poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego – w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych
 • jednostki organizacyjne zakładów opieki  zdrowotnej, w których nastąpiła hospitalizacja – w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych  z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby.

Jednostkami orzeczniczymi II stopnia są instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy, które są jednostkami odwoławczymi w przypadku złożenia wniosku o przeprowadzenie ponownego badania, jeżeli osoba badana nie zgadza się  z treścią orzeczenia wydanego przez jednostkę orzeczniczą I stopnia.

Rozpoznanie choroby zawodowej musi być oparte na określonych kryteriach, które uwzględniają elementy pozwalające na przyjęcie związku przyczynowo – skutkowego  choroby z narażeniem zawodowym.

Warunki rozpoznania choroby zawodowej:

 • choroba musi być ujęta w wykazie chorób zawodowych,
 • rozpoznanie choroby zawodowej następuje w czasie, określonym w rozporządzeniu,  w którym wystąpienie udokumentowanych objawów choroby  upoważnia do jej rozpoznania,
 • ocena narażenia zawodowego musi wykazać bezsprzecznie bądź z wysokim prawdopodobieństwem, że dane schorzenie zostało spowodowane działaniem narażenia zawodowego.

Wzory dokumentów służące zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

Tryb odwoławczy

Pacjent diagnozowany w WOMP w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego ma prawo wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania w jednostce badawczo rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego. Wniosek składa się za pośrednictwem jednostki orzeczniczej I stopnia, która prowadziła postępowanie.

Orzeczenie lekarskie wydane w jednostce orzeczniczej II stopnia jest ostateczne.

Do pobrania: