Badania odwoławcze

Tryb odwoławczy od orzeczeń wydanych przez WOMP

Osoba badana w WOMP w Kielcach lub podmiot przyjmujący orzeczenie, jeśli nie zgadzają się z treścią otrzymanego orzeczenia mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których zostało wydane orzeczenie dają taką możliwość. Informacja o trybie odwoławczym zawsze widnieje w pouczeniu u dołu orzeczenia.

Pouczenie zawiera informację kto ma prawo się odwołać, wskazuje termin, w którym należy złożyć wniosek, jednostki uprawnione do badań w trybie odwoławczym (w niektórych orzeczeniach do wyboru) i zawiera zapis o złożeniu wniosku za pośrednictwem jednostki/lekarza/psychologa który wydał orzeczenie.

Praktycznie oznacza to, że wniosek należy przysłać pocztą na nasz adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach ul. Karola Olszewskiego 2A 25-663 Kielce lub złożyć w Sekretariacie WOMP (od poniedziałku do piątku w godz.7.00-14.35) w nieprzekraczalnym terminie podanym w pouczeniu u dołu orzeczenia.

Wnioski, które wpłyną do WOMP po terminie nie są rozpatrywane przez jednostki przeprowadzające badania w trybie odwoławczym.

Następnie WOMP przesyła wniosek do właściwej jednostki, która ma wykonać badanie w trybie odwoławczym wraz z orzeczeniem będącym przedmiotem odwołania oraz dokumentacją badań, na podstawie których wydaliśmy przedmiotowe orzeczenie.

Osoba składająca wniosek dostaje do wiadomości pismo o przekazaniu dokumentacji do jednostki odwoławczej. Termin badań w trybie odwoławczym ustala jednostka odwoławcza bezpośrednio z osobą składającą wniosek.

Odpłatność za badania w trybie odwoławczym oraz termin przekazania dokumentacji do jednostki odwoławczej i przeprowadzenia przez tę jednostkę badań w trybie odwoławczym są zależne od przepisów, na podstawie których zostało wydane przedmiotowe orzeczenie.

WOMP jest jednostką wykonującą badania w trybie odwoławczym od niżej wymienionych orzeczeń wydanych w innych uprawnionych jednostkach:

 • orzeczenie lekarskie do celów badań profilaktycznych pracowników
 • zaświadczenie lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikowanych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich
 • orzeczenie lekarskie / psychologiczne kierowców lub osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
 • orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela i nauczyciela akademickiego
 • orzeczenie lekarskie / psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
 • orzeczenie lekarskie / psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • orzeczenie lekarskie strażaków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
 • orzeczenie lekarskie policjantów
 • orzeczenie lekarskie funkcjonariuszy straży granicznej
 • orzeczenie lekarskie osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa
 • orzeczenie lekarskie / psychologiczne osób wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją
 • orzeczenie psychologiczne strażników gminnych (miejskich)

Informacja o trybie odwoławczym zawsze widnieje w pouczeniu u dołu orzeczenia. Pouczenie zawiera informację kto ma prawo się odwołać, wskazuje termin, w którym należy złożyć wniosek i zawiera zapis o złożeniu wniosku za pośrednictwem jednostki/lekarza/psychologa który wydał orzeczenie.

Praktycznie oznacza to, że wniosek należy złożyć w jednostce, która wydała orzeczenie, w nieprzekraczalnym terminie podanym w pouczeniu u dołu orzeczenia.

Jednostka, za pośrednictwem której składane jest odwołanie, powinna przekazać do WOMP wniosek wraz z kopią przedmiotowego orzeczenia i dokumentacją badań, na podstawie których orzeczenie zostało wydane, w terminie wskazanym w odpowiednich przepisach (przysłać pocztą na nasz adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach ul. Karola Olszewskiego 2A 25-663 Kielce lub złożyć w Sekretariacie WOMP, od poniedziałku do piątku w godz.7.00-14.35)

Po otrzymaniu dokumentacji WOMP ustala termin badań w trybie odwoławczym oraz pismem informuje osoby/podmioty zainteresowane odwołaniem o terminie badań, zależnych od przepisów kosztach badań i potrzebnych do przeprowadzenia badań dokumentach.