Rejestracja

Rejestracja

Zapraszamy do skorzystania z telefonicznego lub mailowego uzgadniania terminu badań i godziny rejestracji od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.35.

Rejestracja Badań Profilaktycznych telefon: (041) 34 79 721, (041) 34 79 722 mail: rejestracja_profilaktyczna@womp.com.pl lub jh@womp.com.pl:

 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników
 • badania uczniów i studentów do praktycznej nauki zawodu
 • badania sanitarno – epidemiologiczne
 • badania w ramach czynnego poradnictwa chorób parazawodowych pracowników, nad którymi WOMP sprawuje opiekę profilaktyczną
 • badania w ramach programów promocji zdrowia
 • badania nauczycieli nad którymi WOMP sprawuje opiekę profilaktyczną do urlopów dla poratowania zdrowia
 • badania do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika sądowego
 • badania do prawa wykonywania zawodu
 • badania strażaków ochotniczych straży pożarnych
 • badania profilaktyczne osób prowadzących własną działalność (na własny wniosek)
 • szczepienia ochronne pracowników zalecane w związku z wykonywaną pracą

Rejestracja ogólna telefon: (041) 34 79 720 lub rejestracja_ogólna@womp.com.pl:

 • badania na podstawie skierowania wydanego przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy :
  • na konsultację dla podstawowej jednostki służby medycyny pracy
  • w trybie odwoławczym od orzeczenia wydanego do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
  • w trybie odwoławczym od orzeczenia do praktycznej nauki zawodu
 • badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
 • badania w ramach czynnego poradnictwa chorób zawodowych
 • badania profilaktyczne pracowników narażonych w przeszłości na pył azbestu (w ramach programu AMIANTUS) oraz inne pyły zwłókniające i czynniki rakotwórcze w zlikwidowanych zakładach pracy
 • badania w trybie odwoławczym nauczycieli i nauczycieli akademickich do urlopu dla poratowania zdrowia
 • badania kierowców i kandydatów na kierowców
 • badania w trybie odwoławczym kierowców i kandydatów na kierowców
 • badania osób do pozwolenia na broń
 • badania w trybie odwoławczym osób do pozwolenia na broń
 • badania osób do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania w trybie odwoławczym osób do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania osób do licencji detektywa
 • badania w trybie odwoławczym osób do licencji detektywa
 • inne badania w trybie odwoławczym wykonywane na podstawie przepisów w których WOMP jest wskazany jako jednostka odwoławcza
 • badania w ramach czynnego poradnictwa chorób parazawodowych w Poradni Rehabilitacyjnej.
 • badania dodatkowe do badań profilaktycznych na zlecenie podstawowej jednostki służby medycyny pracy poza badaniami rtg, których rejestracja odbywa się bezpośrednio w Pracowni Badań RTG.

Dokumenty niezbędne przy rejestracji :

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • skierowanie lub inny dokument na podstawie którego zgłaszają się Państwo do WOMP

dokumenty dodatkowe niezbędne dla poszczególnych badań

 • badania profilaktyczne pracowników:
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
  • skierowanie prawidłowo wypełnione, datowane i podpisane przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną
  • w przypadku leczenia choroby przewlekłej – zaświadczenie od lekarza leczącego dotyczące stwierdzonej choroby i przebiegu leczenia.
  • osoby zgłaszające się na badania kontrolne czyli po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni prosimy o dostarczenie zaświadczenia od lekarza leczącego o zakończeniu leczenia oraz dokumentacji medycznej z przebytego leczenia
 • badania uczniów/studentów:
  • dowód osobisty, legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
  • skierowanie ze szkoły/ wyższej uczelni prawidłowo wypełnione, datowane i podpisane przez osobę kierującą.
  • karta zdrowia ucznia, w przypadku leczenia choroby przewlekłej – zaświadczenie od lekarza leczącego dotyczące stwierdzonej choroby i przebiegu leczenia, karty informacyjne leczenia szpitalnego.
  • Niepełnoletni uczniowie zgłaszają się na badania z rodzicem lub opiekunem prawnym. W przypadku braku takiej możliwości rodzic lub opiekun prawny powinien wypełnić oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie badań bez obecności rodzica/opiekuna prawnego oraz wypełnić i podpisać informacje o stanie zdrowia ucznia.
 • Konsultacja/odwołanie na podstawie skierowania z podstawowej jednostki służby medycyny pracy:
  • skierowanie wydane przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
  • dokumentacja leczenia i badań profilaktycznych
  • w przypadku odwołania : odwołanie w formie pisemnej i orzeczenie będące przedmiotem odwołania
 • badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej:
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
  • skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.
  • dokumentacja przebiegu pracy zawodowej
  • dokumentacja leczenia i badań profilaktycznych
 • badania kierowców i kandydatów na kierowców:
  • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
  • w przypadku skierowania na badania lekarskie lub psychologiczne decyzją starosty/prezydenta miasta – decyzja o skierowaniu na badania lekarskie/psychologiczne
  • dokumentacja leczenia ( karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia dotyczące leczenia chorób przewlekłych, terapii uzależnień):
  • w przypadku uzależnienia od alkoholu/innych substancji psychoaktywnych należy (zgodnie z zał. Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców) należy przedstawić opinię lekarza lub terapeuty potwierdzającą leczenie i utrzymywanie abstynencji; badany kierowca jest zobowiązany do udokumentowania co najmniej rocznego okresu abstynencji,
  • w przypadku leczenia z powodu padaczki, wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej bądź stwierdzenia strukturalnej zmiany śródmózgowej należy przedstawić wypełnioną przez lekarza leczącego neurologa – Karta konsultacyjna neurologiczna (zał. Nr 6 do w/w rozporządzenia),
  • w przypadku stwierdzonej cukrzycy – Karta konsultacyjna diabetologiczna (zał. Nr 8 do w/w rozporządzenia),
  • osoby używające okularów powinny zabrać je ze sobą,
  • kierowcy, którzy wykonania badania psychologiczne w innej Pracowni Psychologii Pracy, powinni posiadać oryginał wydanego orzeczenia psychologicznego.
 • badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i licencję detektywa:
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
  • dokumentacja leczenia (karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia dotyczące leczenia chorób przewlekłych), a w przypadku posiadania świadczenia rentowego lub stopnia niepełnosprawności- aktualne orzeczenie właściwego organu rentowego lub orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności
 • badania w trybie odwoławczym – wykonywane w WOMP jako jednostce odwoławczej:
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
  • odwołanie w formie pisemnej,
  • orzeczenie od którego wnoszone jest odwołanie
  • dokumentacja badań na podstawie których wydano orzeczenie będące przedmiotem odwołania
  • dokumentacja leczenia (karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia dotyczące leczenia chorób przewlekłych)

Uwaga:

Osoby zgłaszające się bez wymaganych dokumentów nie zostaną przyjęte. W szczególności dotyczy prawidłowego wypełniania skierowań na badania.

Dokumentacja leczenia może być dostarczona w formie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii, wydruków lub oryginałów, które zostaną przez WOMP zwrócone Państwu, po wykonaniu świadczenia.