Świadczenia

Świadczenia zdrowotne realizowane w Dziale Konsultacyjno – Diagnostycznym Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach:

 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych
 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 • okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu Pracy (badania po ustaniu narażenia na pył zwłókniający lub czynniki rakotwórcze) w przypadku, kiedy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie podstawowych jednostek służby medycyny pracy
 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi lub innymi chorobami związanymi z wykonywaną pracą
 • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół i studentów
 • badania lekarskie byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu objętych programem AMIANTUS
 • badania lekarskie i psychologiczne kandydatów na kierowców i kierowców
 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających: licencję detektywa, pozwolenie na broń, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania kandydatów do objęcia urzędów (m.in. sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego)
 • badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne) – na podstawie  umów zawartych z pracodawcami
 • badania do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • badania psychologiczne osób wykonujących zawody wymagające szczególnej sprawności
  psychoruchowej
 • badania psychologiczne osób związanych z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
 • badania i konsultacje wynikające z realizacji programów promocji zdrowia
 • wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych pracowników,
 • przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich pozostających zgodnie z przepisami w kompetencji WOMP

Zakres świadczeń realizowanych w Dziale Diagnostyki Obrazowej:

 • Zdjęcie RTG zatok bocznych nosa (P-A)
 • Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego (A-P i boczne)
 • Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego ( A-P i boczne)
 • Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (A-P i boczne)
 • Zdjęcie RTG kręgosłupa (A-P i boczne) – na stojąco – ocena wad postawy
 • Zdjęcie RTG stawu kolanowego (A-P i boczne) jednego stawu
 • Zdjęcie RTG stawów kolanowych porównawcze (P-A)
 • Zdjęcie RTG kości stopy (A-P i boczne)
 • Zdjęcie RTG klatki piersiowej (P-A)
 • Zdjęcie RTG klatki piersiowej (P-A i boczne)
 • Zdjęcie RTG klatki piersiowej (boczne)
 • Zdjęcie RTG stawu łokciowego (A-P)
 • Zdjęcie RTG stawu łokciowego (A-P i boczne)
 • Zdjęcie RTG kości przedramienia (A-P i boczne)
 • Zdjęcie RTG kości nadgarstka (P-A i boczne)
 • Zdjęcie RTG kości obu rąk (P-A)-grzbietowo-dłoniowe
 • Zdjęcie RTG kości ręki (P-A i boczne)
 • Zdjęcie RTG stawu biodrowego (A-P)
 • Zdjęcie RTG stawu biodrowego (A-P i osiowe) jeden staw
 • Zdjęcie RTG kości miednicy ze stawami biodrowymi (A-P)
 • Zdjęcie RTG stawów krzyżowo-biodrowych (A-P)
 • Zdjęcie RTG stawu kolanowego (A-P i boczne) jednego stawu
 • Zdjęcie RTG kości palców (AP i boczne)
 • Zdjęcie RTG żeber (skośne), boczne mostka
 • Zdjęcie RTG kości ramienia (A-P), staw ramienny AP, obojczyk AP
 • Zdjęcie RTG obu stawów łokciowych AP i boczne (3 projekcje)
 • Zdjęcie RTG czaszki (PA i boczne)

W Dziale Rehabilitacji oferujemy zabiegi z zakresu:

Kinezyterapii:

 • usprawnianie funkcjonalne wg metod takich jak: PNF, McKenzie, Cyriax., Ackermann, Mulligan, Terapia tkanek miękkich, FDM, Terapia narzędziowa tkanek miękkich, Suche igłowanie, Masaż tkanek głębokich
 • usprawnianie za pomocą ćwiczeń biernych, wspomaganych, czynnych, czynnych z oporem, izometrycznych
 • usprawnianie za pomocą trakcji kręgosłupa
 • usprawnianie z wykorzystaniem taśm kinesiologytaping
 • usprawnienie funkcjonalne za pomocą treningu sensomotorycznego oraz ćwiczeń stabilizacyjnych z wykorzystaniem systemu Therapy Master

Fizykoterapii:

 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Tonoliza
 • Elektrostymulacja
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy TENS
 • Prądy TRABERTA
 • Prądy KOTZA
 • Ultradźwięki
 • Ultrafonoforeza
 • Pole magnetyczne
 • Super Indukcyjna Stymulacja (SIS)
 • Naświetlanie promieniami IR (sollux)
 • Laseroterapia
 • Krioterapia miejscowa
 • Terapia podciśnieniowa
 • Masaż klasyczny
 • Okłady Cieplne
 • Masaż wirowy kończyn górnych
 • Masaż wirowy kończyn dolnych

Masażu:

 • Klasyczny – tylko odpłatnie

Świadczenia zdrowotne realizowane w Dziale Promocji Zdrowia