Świadczenia

Świadczenia zdrowotne realizowane w Dziale Konsultacyjno – Diagnostycznym Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach:

 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych
 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy
 • okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu Pracy (badania po ustaniu narażenia na pył zwłókniający lub czynniki rakotwórcze) w przypadku, kiedy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie podstawowych jednostek służby medycyny pracy
 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi lub innymi chorobami związanymi z wykonywaną pracą
 • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół i studentów
 • badania lekarskie byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu objętych programem AMIANTUS
 • badania lekarskie i psychologiczne kandydatów na kierowców i kierowców
 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających: licencję detektywa, pozwolenie na broń, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędów (m.in. sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego)
 • badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne) – na podstawie umów zawartych z pracodawcami
 • badania sanitarno – epidemiologiczne
 • badania profilaktyczne strażaków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
 • badania psychologiczne osób wykonujących zawody wymagające szczególnej sprawności psychoruchowej
 • badania psychologiczne osób związanych z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
 • badania i konsultacje wynikające z realizacji programów promocji zdrowia
 • wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych pracowników
 • przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich pozostających zgodnie z przepisami w kompetencji WOMP
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydanych na podstawie odrębnych przepisów, w których WOMP jest wskazany jako jednostka odwoławcza:
  • badania lekarskie w trybie odwoławczym kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół i studentów
  • badania lekarskie / psychologiczne w trybie odwoławczym kierowców lub osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  • badania lekarskie w trybie odwoławczym dot. udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela i nauczyciela akademickiego
  • badania lekarskie / psychologiczne w trybie odwoławczym osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
  • badania lekarskie / psychologiczne w trybie odwoławczym osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
  • badania lekarskie w trybie odwoławczym strażaków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
  • badania lekarskie w trybie odwoławczym policjantów
  • badania lekarskie w trybie odwoławczym funkcjonariuszy straży granicznej
  • badania lekarskie w trybie odwoławczym osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa
  • badania lekarskie / psychologiczne w trybie odwoławczym osób wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją
  • badania psychologiczne w trybie odwoławczym strażników gminnych (miejskich)

W ramach realizacji w/w świadczeń przez Dział Konsultacyjno-Diagnostyczny WOMP wykonywane są następujące konsultacje lekarskie i badania dodatkowe:

 • Konsultacja lekarza uprawnionego /specjalisty medycyny pracy wraz z badaniami uzupełniającymi:
  • Ocena narządu wzroku z badaniem ostrości widzenia, pola widzenia, zdolności rozpoznawania barw, widzenia przestrzennego
  • Ocena narządu równowagi z wykonaniem prób statyczno-dynamicznych
  • Ocena narządu słuchu z badaniem otoskopowym i akumetrycznym
 • Konsultacja specjalisty okulisty wraz z badaniami uzupełniającymi:
  • Badanie tonometryczne
  • Badanie perymetryczne pola widzenia
  • Badanie dna oka
  • Biomikroskopia
 • Konsultacja specjalisty laryngologa
 • Konsultacja specjalisty neurologa
 • Konsultacja specjalisty foniatry wraz z badaniami uzupełniającymi:
  • Videostroboskopia
  • Próba obciążenia głosu
 • Konsultacja specjalisty dermatologa wraz z badaniami uzupełniającymi:
  • Kapilaroskopia
  • Testy płatkowe
 • Konsultacja specjalisty alergologa wraz z badaniami uzupełniającymi:
  • Testy punktowe
 • Konsultacja specjalisty psychiatry
 • Konsultacja specjalisty kardiologa wraz z badaniami uzupełniającymi:
  • Badania echokardiologiczne przezklatkowe TTE
  • Test wysiłkowy EKG na bieżni
  • Badanie EKG met. Holter
  • Badanie-całodobowy pomiar ciśnienia
 • Konsultacja specjalisty chorób zakaźnych
 • Konsultacja specjalisty audiologa
 • Konsultacja specjalisty rehabilitacji
 • Konsultacja logopedyczna z edukacją w zakresie emisji głosu
 • Badanie spirometryczne
 • Badanie elektrokardiograficzne /EKG/
 • Próba oziębiania rąk z termometrią skórną
 • Badanie palestezjometryczne
 • Badanie audiometryczne
 • Badanie tympanometryczne
 • Próba SISI
 • Badanie ABR z opisem
 • Badanie otoemisji akustycznych
 • Badanie posturograficzne
 • Badanie wielofunkcyjnym aparatem do badania wzroku Vistec
 • Wykonanie szczepienia ochronnego (z badaniem lekarskim)
 • Badanie psychologiczne sprawności intelektualnej
 • Badanie psychologiczne cech osobowości
 • Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
 • Badanie psychologiczne testami organicznymi
 • Badanie psychologiczne sprawności motorycznej
 • Badania laboratoryjne:
  • HEMATOLOGIA
   • Morfologia krwi
   • Morfologia krwi z rozdziałem WBC
   • Morfologia krwi + retikulocyty
   • Morfologia krwi z rozdziałem WBC + retikulocyty
   • Odczyn opadania krwinek /OB/
   • Retikulocyty
   • Rozmaz krwi obwodowej
  • BIOCHEMIA
   • Aminotransferaza alaninowa /ALT/
   • Amonotransferaza asparaginowa /AST/
   • Antystreptolizyna 0 /ASO/
   • Białko całkowite
   • Bilirubina całkowita
   • Cholesterol
   • Cholesterol HDL
   • Lipidogram
   • Białko C-reaktywne /CRP/
   • Fosfor
   • Gamma-glutamylo-transferaza /GGT/
   • Glukoza w surowicy
   • Hemoglobina glikowana /HbA1c
   • Magnez
   • Elektrolity /sód, potas/
   • Czynnik reumatoidalny /RF/
   • Trójglicerydy
   • Kreatynina
   • Mocznik
   • Żelazo
   • Kwas moczowy
   • Wapń
  • GAZOMETRIA/OKSYMETRIA
   • Gazometria krwi
   • Methemoglobina
   • Hemoglobina tlenkowęglowa
  • ANALITYKA OGÓLNA
   • Mocz – badanie ogólne
  • IMMUNODIAGNOSTYKA
   • Alergeny wziewne (roztocze kurzu domowego, pyłki traw i drzew)
   • IgE całkowite
   • IgE izocyjanian TDI /skł. farb i lakierów poliuretanowych/
   • IgE izocyjanian MDI /skł. farb i lakierów poliuretanowych/
   • IgE izocyjanian HDI /skł. farb i lakierów poliuretanowych/
   • IgE tlenek etylenu /skł. środków dezynfekcyjnych/
   • IgE bezwodnik kwasu ftalowego /skł. środków dezynfekcyjnych/
   • IgE formaldehyd /skł. środków dezynfekcyjnych/
   • IgE lateks
   • Roztocza kurzu domowego
   • IgE kurz zbożowy /kurz z omłotów, kurz sienny, kurz słomiany, omłot z pszenicy/
   • IgE drewna miękkie /drewno bukowe, drewno sosnowe/
   • IgE naskórki zwierząt hodowlanych /łupież koński, łupież krowi, naskórki owcze, naskórki królicze/
   • IgE przetwory zbożowe /mąka pszenna, mąka owsiana, mąka kukurydziana, mąka gryczana/
   • IgE mąka jęczmienna, żytnia, pszenna
   • IgE drożdże piekarskie
   • Przeciwciała – bruceloza IgG
   • Przeciwciała – bruceloza IgM
   • IgE – k87 alpha amylaza
   • IgE – k75, k76, k77 środki chemiczne – panel: /izocyjaniany TDI, MDI, HDI – składniki farb i lakerów poliuretanowych/
   • IgE – k78, k79, k80 środki dezynfekcyjne – panel: /tlenek etylenu, bezwodnik kwasu ftalowego, formaldehyd/
  • DIAGNOSTYKA INFEKCJI
   • Borrelia IgG
   • Borrelia IgG-WB
   • Borrelia IgM
   • Borrelia IgM-WB
   • Antygen HBs
   • Przeciwciała IgG anty KZM
   • Przeciwciała anty HCV
   • Przeciwciała anty-HBc
   • Przeciwciała anty-HBs
   • Ocena skuteczności leczenia boreliozy-test Lyme Trace
   • Przeciwciała anty-HIV
   • Przeciwciała SARS-COV-2 IgG met. Elisa
   • Przeciwciała SARS-COV-2 IgM met. Elisa
   • Pakiet przeciwciał IgG i IgM SARS-COV-2 IgG met. Elisa
   • Przeciwciała SARS-COV-2 IgG met. CLIA ilościowo
   • Wykrywanie przeciwciał SARS-COV-2 test immunochromatograficzny
   • Przeciwciała- Troponeme pallidum/Syphilis? Jakosciowy test immunochromotograficzny
  • DIAGNOSTYKA TARCZYCY
   • TSH
   • ft4 – tyroksyna wolna
  • MARKERY NOWOTWOROWE
   • PSA całkowite
  • TOKSYKOLOGIA
   • Porfiryny w moczu
   • Substancje uzależniające w moczu /AMP, COC, MOR, THC, BAR/BZO/ – wieloparametrowy test jakościowy
   • Transferyna desialowana
  • Pozostałe badania
   • D-dimery
   • Fibrynogen
   • Cholesterol LDL-bezpośredni zmierzony
   • Immunoglobulina Ig A w surowicy (L85)
   • Immunoglobulina Ig G w surowicy (L93)
   • Immunoglobulina Ig M w surowicy (L95)
   • Kinaza kreatynowa (CK) (M18)
   • Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. (M19)
   • Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) masa (M19)
   • Troponina I
   • Troponina T
   • Wapń w moczu
   • Wapń zjonizowany
   • Parathormon PTH
   • Test nietolerancji glukozy
   • Witamina 25 (OH)D Total
   • Witamina B12
   • Witamina D3
   • Magnez we krwi (M87), ilościowo
   • Mieszanka zbóż (FX20) – IgE swoiste (L91) /Jęczmień, Pszenica, Ryż, Żyto/
   • Warzywa: F25 pomidor, F38 szpinak, F216 kapusta, F218 papryka
   • Ft 3 – wolna trijodotyronina
   • Cholinesteraza krwinkowa
   • Fosfataza alkaliczna

Zakres świadczeń realizowanych w Dziale Diagnostyki Obrazowej:

 • Zdjęcie RTG zatok bocznych nosa (P-A)
 • Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego (A-P i boczne)
 • Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego ( A-P i boczne)
 • Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (A-P i boczne)
 • Zdjęcie RTG kręgosłupa (A-P i boczne) – na stojąco – ocena wad postawy
 • Zdjęcie RTG stawu kolanowego (A-P i boczne) jednego stawu
 • Zdjęcie RTG stawów kolanowych porównawcze (P-A)
 • Zdjęcie RTG kości stopy (A-P i boczne)
 • Zdjęcie RTG klatki piersiowej (P-A)
 • Zdjęcie RTG klatki piersiowej (P-A i boczne)
 • Zdjęcie RTG klatki piersiowej (boczne)
 • Zdjęcie RTG stawu łokciowego (A-P)
 • Zdjęcie RTG stawu łokciowego (A-P i boczne)
 • Zdjęcie RTG kości przedramienia (A-P i boczne)
 • Zdjęcie RTG kości nadgarstka (P-A i boczne)
 • Zdjęcie RTG kości obu rąk (P-A)-grzbietowo-dłoniowe
 • Zdjęcie RTG kości ręki (P-A i boczne)
 • Zdjęcie RTG stawu biodrowego (A-P)
 • Zdjęcie RTG stawu biodrowego (A-P i osiowe) jeden staw
 • Zdjęcie RTG kości miednicy ze stawami biodrowymi (A-P)
 • Zdjęcie RTG stawów krzyżowo-biodrowych (A-P)
 • Zdjęcie RTG stawu kolanowego (A-P i boczne) jednego stawu
 • Zdjęcie RTG kości palców (AP i boczne)
 • Zdjęcie RTG żeber (skośne), boczne mostka
 • Zdjęcie RTG kości ramienia (A-P), staw ramienny AP, obojczyk AP
 • Zdjęcie RTG obu stawów łokciowych AP i boczne (3 projekcje)
 • Zdjęcie RTG czaszki (PA i boczne)

W Dziale Rehabilitacji oferujemy zabiegi z zakresu:

Kinezyterapii:

 • usprawnianie funkcjonalne wg metod takich jak: PNF, McKenzie, Cyriax., Ackermann, Mulligan, Terapia tkanek miękkich, FDM, Terapia narzędziowa tkanek miękkich, Suche igłowanie, Masaż tkanek głębokich
 • usprawnianie za pomocą ćwiczeń biernych, wspomaganych, czynnych, czynnych z oporem, izometrycznych
 • usprawnianie za pomocą trakcji kręgosłupa
 • usprawnianie z wykorzystaniem taśm kinesiologytaping
 • usprawnienie funkcjonalne za pomocą treningu sensomotorycznego oraz ćwiczeń stabilizacyjnych z wykorzystaniem systemu Therapy Master

Fizykoterapii:

 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Tonoliza
 • Elektrostymulacja
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy TENS
 • Prądy TRABERTA
 • Prądy KOTZA
 • Ultradźwięki
 • Ultrafonoforeza
 • Pole magnetyczne
 • Super Indukcyjna Stymulacja (SIS)
 • Naświetlanie promieniami IR (sollux)
 • Laseroterapia
 • Krioterapia miejscowa
 • Terapia podciśnieniowa
 • Masaż klasyczny
 • Okłady Cieplne
 • Masaż wirowy kończyn górnych
 • Masaż wirowy kończyn dolnych

Masażu:

 • Klasyczny – tylko odpłatnie

Świadczenia zdrowotne realizowane w Dziale Promocji Zdrowia