Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Świadczenia

Świadczenia zdrowotne realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach:

 • diagnostyka chorób zawodowych
 • konsultacje dla podstawowych jednostek służby medycyny pracy
 • badania w trybie odwoławczym od orzeczeń wydanych przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy
 • okresowe badania lekarskie po ustaniu narażenia na pył zwłókniający lub czynniki rakotwórcze w przypadku, kiedy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji
 • świadczenia uzupełniające świadczenia związane z działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy
 • czynne poradnictwo w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe i parazawodowe
 • badania wstępne, okresowe i kontrolne
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania i konsultacje wynikające z realizacji programów promocji zdrowia
 • badania lekarskie i psychologiczne kierowców i kandydatów na kierowców
 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, licencję detektywa, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego
 • badania okresowe sprawności psychofizycznej
 • badania psychologiczne u osób związanych z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
 • Trening Biofeedback