Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna wytworzona w WOMP w Kielcach jest udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym  (osoba uprawniona), a także uprawnionym podmiotom lub organom, na zasadach określonych w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186
z późn. zm.).

Udostępnianie dokumentacji osobom uprawnionym:

 1. Osoba uprawniona wypełnia w Rejestracji Ogólnej pisemny wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, określając żądany zakres oraz sposób jej udostępnienia:
  a) do wglądu
  b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
  c) na informatycznym nośniku informacji (płyta CD)
 2. Decyzję o udostępnieniu dokumentacji podejmuje Dyrektor WOMP lub w jego zastępstwie Kierownik Działu Konsultacyjno-Diagnostycznego.
 3. Za udostępnienie dokumentacji w żądanym zakresie po raz pierwszy, osoba uprawniona nie wnosi opłaty.
 4. Żądając po raz kolejny udostępnienia dokumentacji w zakresie wcześniej żądanym, osoba uprawniona wnosi opłatę w Dziale Księgowości zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. W przypadku wglądu osoby uprawnionej w dokumentację, czynność ta jest dokonywana w obecności upoważnionego pracownika WOMP, mającego uprawnienia do wglądu w dokumentację medyczną.
 6. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki.

Do pobrania: