Wpis do rejestru

Wpis do rejestru

Lekarz medycyny (mieszkający na terenie woj. świętokrzyskiego), jeżeli zamierza wykonywać badania profilaktyczne pracowników powinien złożyć w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach wniosek o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne.

Do wniosku należy dołączyć:

Dokument potwierdzający spełnienie przez lekarza dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych (określonych w § 7 rozp. MZ i OS z dn. 30 maja 1996r – Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.):

  • posiadanie specjalizacji w dziedzinie medycyny: pracy, przemysłowej, morskiej i tropikalnej, kolejowej, lotniczej, higieny pracy, medycyny ogólnej lub rodzinnej (kopia dyplomu specjalizacji)
  • fakt rozpoczęcia specjalizacji z medycyny pracy lub medycyny kolejowej oraz zaliczenie kursu podstawowego przewidzianego w programie tych specjalizacji (kopie: karty specjalizacyjnej oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu)

Informację o miejscu wykonania badań profilaktycznych (ZOZ, gabinet prywatny itp.) Dokument stwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza ( kopia prawa wykonywania zawodu wydanego przez izbę lekarską)

Uwaga – zgodność kopii z oryginałem dokumentu winna być potwierdzona.