PIELĘGNIARKI

Wpis do rejestru

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy.

Pielęgniarka służby medycyny pracy (mieszkająca na terenie woj. świętokrzyskiego), jeżeli zamierza wykonywać zadania służby medycyny pracy powinna założyć w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach wniosek o dokonanie wpisu do rejestru pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy.

Do wniosku należy dołączyć:

Dokument potwierdzający spełnienie przez pielęgniarkę dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych

Podstawa prawna:

 • 2 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (Dz. U. Nr  206 poz. 1223).
 • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w ochrony zdrowia pracujących (kopia dyplomu specjalizacji) lub
 • ukończenie kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących 
  (kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego)

Informację o miejscu wykonania zadań służby medycyny pracy (ZOZ, NZOZ, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska)

Dokument stwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki (kopia prawa wykonywania zawodu wydanego przez izbę pielęgniarską)

Uwaga – zgodność kopii z oryginałem dokumentu winna być potwierdzona

Pielęgniarka praktykująca indywidualnie (na terenie woj. świętokrzyskiego) zgłasza fakt podjęcia lub zakończenia działalności do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko pielęgniarki,
 • adres miejsca wykonywania praktyki indywidualnej,
 • numer prawa wykonywania zawodu,
 • numer z rejestru pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane
  do wykonywania zadań smp
 • datę podjęcia lub zakończenia działalności.

Do zgłoszenia należy dołączyć aktualne dokumenty (kopie):

 • zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • księgę rejestrową
 • prawo wykonywania zawodu
 • dokument potwierdzający posiadających dodatkowe kwalifikacji wymaganych
  do wykonywania zadań smp

Zgłoszenie działalności lekarza, pielęgniarki, psychologa wykonującego zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w podstawowej jednostce służby medycyny pracy.
Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwę i adres podstawowej jednostki służby medycyny pracy (pieczęć),
 • imię i nazwisko lekarza, pielęgniarki, psychologa, numer prawa wykonywania zawodu (lub inny dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu – dot. psychologa), posiadane kwalifikacje i numer z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne (pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje do wykonywania zadań służby medycyny pracy),
 • datę podjęcia lub zakończenia działalności.