Składki

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 17.11.2022 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2023r. wynosi:

150 zł dla wszystkich członków.

Składki za lata poprzednie wynoszą:

100 dla członków pracujących zawodowo

50 zł dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga:

Wpłaty można dokonać w siedzibie Towarzystwa w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 2A (pokój 107) lub przelewem na nr konta:

mBank 77 1140 2004 0000 3502 7924 4175

W tytule przelewu należy wpisać kogo dotyczy składka i za jaki okres dokonywana jest wpłata.