Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego

Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego

Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie: RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie: RPSW.08.02.02 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

Nr projektu: RPSW.08.02.02-26-0003/17

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 EFS, na mocy umowy o dofinansowanie zawartej z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach realizuje projekt w zakresie specyficznych dla województwa świętokrzyskiego jednostek chorobowych/grup chorób pn. Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego.

Lider projektu: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Partnerzy projektu: Przychodnia dla Rodziny GALUS s.c. Ewa i Robert Brumirscy, Przychodnia Specjalistyczna MEDYK Dorota Roch, NZOZ Przychodnia Lekarska ESKULAP s.c., ZOZ Końskie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Czas realizacji projektu: (Styczeń 2018 – Czerwiec 2022).

Projekt adresowany jest do pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu o charakterze zwłókniającym na terenie województwa świętokrzyskiego. Są to osoby, u których kontynuowanie pracy w dotychczasowych warunkach może doprowadzić do rozwoju pełnoobjawowej pylicy.

Działaniami edukacyjnymi w ramach projektu zostanie objętych 7 700 pracowników pracujących w narażeniu na pył zwłókniający oraz pracownicy służby medycyny pracy (lekarze, pielęgniarki), lekarze radiolodzy i pracownicy służby bhp.

W ramach projektu pogłębioną diagnostyką zostaną objęci pracownicy wykonujący pracę w warunkach przekroczeń normatywów higienicznych pyłów zwłókniających ze stażem pracy najmniej 5 lat (max. 640 osób) oraz zatrudnieni na podstawie umów cyw.-prawnych (150 osób).

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest ochrona zdrowia populacji osób pracujących w narażeniu na pył zwłókniający na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie do 2020 roku kompleksowej interwencji o charakterze edukacyjno-zdrowotnym w środowisku pracy, upowszechnienie świadomości i wiedzy na temat pylicy oraz działań profilaktycznych wśród wszystkich beneficjentów programu, długofalowe zwiększenie jakości świadczeń realizowanych przez lekarzy medycyny pracy i lekarzy radiologów związanych z diagnostyką patologii zawodowej układu oddechowego, poprawa wykrywalności zmian w obrębie tkanki płucnej w tym pylicy wśród pracowników narażonych na działanie pyłu zwłókniającego, zmniejszenie zachorowalności na pylicę płuc w dłuższej perspektywie czasowej, objęcie świadczeniami profilaktycznymi osób niepodlegających obowiązkowym badaniom profilaktycznym w okresie trwania programu.

Oczekiwane efekty:

Oczekiwane efekty projektu to poprawa świadomości pracodawców i pracowników na temat konsekwencji narażenia na pył o działaniu zwłókniającym oraz organizacji bezpiecznego środowiska pracy, zmniejszenie liczby nowych przypadków stwierdzanych pylic na terenie województwa świętokrzyskiego w dłuższej perspektywie czasowej, świadome stosowanie optymalnych środków ochrony indywidualnej przez pracowników narażonych na pył o działaniu zwłókniającym, poprawa jakości świadczeń profilaktycznych związanych z wczesną diagnostyką pylic u pracowników z terenu województwa świętokrzyskiego, poprawa warunków pracy poprzez zmiany organizacyjne przeprowadzone na terenie  zakładu pracy oraz weryfikację ochron osobistych, objęcie kompleksowymi badaniami osób z grupy ryzyka, poprawa stanu zdrowia osób pracujących.

Działania przewidziane w projekcie:

W ramach projektu przewidziano cykl działań informacyjno-edukacyjnych, spotkania z pracodawcami z terenu województwa świętokrzyskiego, cykl szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy i radiologów oraz dla służb bhp. Ponadto pracownicy pracujący w narażeniu zostaną objęci edukacją zbiorową na terenie zakładów pracy (warsztaty edukacyjne). Dla pracowników pracujących na umowach cywilno-prawnych przewidziano: RTG klatki piersiowej, badanie spirometryczne, gazometria, ćwiczenia usprawniające pracę układu oddechowego– cykl 10 zabiegów dla każdego pracownika, konsultacja lekarza specjalisty medycyny pracy, indywidualna edukacja prozdrowotna, porada psychologiczna dla osób ze stwierdzonymi zmianami w obrębie układu oddechowego. Dla pracowników pracujących w przekroczeniach normatywów higienicznych przewidziano: HRCT dla pracowników pracujących min. 5 lat w narażeniu na pył o działaniu zwłókniającym, z wyłączeniem osób, u których wystąpiły zmiany patologiczne w badaniu rtg klatki piersiowej, indywidualna edukacja prozdrowotna zakresie konsekwencji narażenia na pył o działaniu zwłókniającym. W trakcie trwania projektu zostanie również zorganizowane seminarium naukowe dla beneficjentów projektu.

Projekt dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Regulamin rekrutacji do projektu – przeczytaj