18 kwietnia Europejski Dzień Praw Pacjenta

Prawo do ochrony zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka, a 18 kwietnia przypada Europejski Dzień Praw Pacjenta. Dzień ten został ustalony przez organizację pozarządową Active Citizenship Network, która w 2002 roku stworzyła tzw. Europejską Kartę Praw Pacjenta we współpracy z 12 organizacjami z różnych krajów Unii Europejskiej. Dzień ten celebrowany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej i ma zwrócić uwagę na przestrzeganie fundamentalnych praw pacjenta zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta.

Wprowadzenie praw ma służyć zapewnieniu wysokiej jakości usług ochrony ludzkiego zdrowia obowiązujących we wszystkich systemach ochrony zdrowia w Europie. Czternaście praw zawartych w karcie jest odzwierciedleniem praw podstawowych, które, muszą być uznawane i przestrzegane w każdym kraju UE. Są one powiązane z obowiązkami i odpowiedzialnością, jakie spoczywają zarówno na obywatelach państwa, jak i na wszystkich uczestnikach systemu ochrony zdrowia. Prawa, o których mowa to:

 • Prawo do profilaktyki
  Każda osoba ma prawo do należytej opieki w celu zapobiegania chorobom.
 • Prawo dostępu do opieki medycznej
  Każda osoba, której zdrowie tego wymaga, ma prawo dostępu do świadczeń medycznych. Świadczeniodawcy muszą zagwarantować równy dostęp każdemu bez dyskryminowania na podstawie finansowych zasobów [pacjenta], miejsca zamieszkania, rodzaju choroby czy czasu dostępu do świadczeń.
 • Prawo do informacji
  Każdemu pacjentowi przysługuje prawo dostępu do wszelkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia, świadczeń medycznych, sposobu korzystania z nich, oraz wszystkiego, co jest dostępne dzięki badaniom naukowym i innowacjom technologicznym.
 • Prawo do wyrażenia zgody
  Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogłyby jej umożliwić aktywne uczestniczenie w decyzjach dotyczących jej zdrowia. Posiadanie takiej informacji jest warunkiem wstępnym dla podjęcia jakichkolwiek kroków w dziedzinie leczenia, włączając w to również uczestnictwo w badaniach naukowych.
 • Prawo do wolnego wyboru
  Każda osoba ma prawo wolnego wyboru procedury leczenia oraz świadczeniodawców na podstawie rzetelnej informacji.
 • Prawo do prywatności i poufności
  Każda osoba ma prawo do traktowania informacji na jej temat jako poufnych, w tym informacji dotyczących jej stanu zdrowia oraz ewentualnych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych, a także do ochrony jej prywatności podczas wykonywania badań diagnostycznych, wizyt u specjalisty i leczenia [farmakologicznego]/chirurgicznego ogółem.
 • Prawo o poszanowaniu czasu pacjenta
  Każda osoba ma prawo do uzyskania niezbędnego leczenia w krótkim, wcześniej określonym czasie. Prawo to przysługuje pacjentowi na każdym etapie leczenia.
 • Prawo o przestrzeganiu norm jakościowych
  Każda osoba ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości, które powinny być zrealizowane zgodnie ze szczegółowo określonymi zasadami i normami.
 • Prawo do bezpieczeństwa
  Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, niewyrządzających jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką lekarską, oraz prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi normami bezpieczeństwa.
 • Prawo do innowacji
  Każda osoba ma prawo dostępu do innowacji, w tym do procedur diagnostycznych, zgodnie z normami międzynarodowymi i niezależnie od względów ekonomicznych czy finansowych.
 • Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu
  Każda osoba ma prawo do unikania, w takim stopniu, w jakim to możliwe, cierpienia i bólu, niezależnie od stadium choroby.
 • Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb
  Każda osoba ma prawo do programów diagnostycznych lub terapeutycznych dostosowanych do jej osobistych potrzeb w takim zakresie, w jakim to tylko możliwe.
 • Prawo do zażaleń
  Każda osoba ma prawo do składania zażaleń zawsze, gdy doznała ona jakiegokolwiek uszczerbku oraz prawo do uzyskania odpowiedzi lub innej informacji zwrotnej.
 • Prawo do rekompensaty
  Każda osoba ma prawo do otrzymania odpowiedniego odszkodowania w rozsądnie krótkim czasie, jeśli doznała krzywdy fizycznej, moralnej lub psychicznej, spowodowanej źle prowadzonym leczeniem.

Źródło:

https://zdrowie.um.warszawa.pl/-/europejski-dzien-praw-pacjenta

https://szpital.zlotow.pl/2018/04/16/europejski-dzien-praw-pacjenta-18-kwiecien

https://www.szpital.swidnica.pl/18-kwietnia-europejski-dzien-praw-pacjenta

https://kujawsko-pomorskie.pl/zdrowie/europejski-dzien-praw-pacjenta